Baza szkoleń

Baza szkoleń

1263 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 114

heart Mapowanie procesów - VSM (Mapowanie Strumienia Wartości)
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie do Mapowania Strumienia Warto\u015bci (VSM - Value Stream Mapping): Lean Management, podstawowe za\u0142o\u017cenia, Cel nadrz\u0119dny przedsi\u0119biorstwa \u2013 czym jest warto\u015b\u0107? Czym jest ...
Szkolenia otwarte
inne
star
05-09-2024
icon 2 dni
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
heart Zarządzanie zmianą
[{"pm":"","po":" \u0106wiczenie wprowadzaj\u0105ce w trening. Poznanie si\u0119 uczestnik\u00f3w. Cele, tre\u015bci, zasady wsp\u00f3\u0142pracy. Oczekiwania uczestnik\u00f3w. Moje osobiste, konkretne sytuacje zmian, kt\u00f3rych d...
Szkolenia otwarte
inne
star
05-09-2024
icon 2 dni
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
heart Obsługa bazy IMDS (MIĘDZYNARODOWY SYSTEM MATERIAŁOWYCH BAZ DANYCH)- online
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie: Logowanie w bazie, Wymagania prawne istotne dla IMDS Dyrektywa 2000/53/EC wraz za\u0142\u0105cznikiem, Dyrektywa 2005/64/EC wraz za\u0142\u0105cznikiem, Rekomendacje IMDS, GADSL (Global Automotive Declarable...
Szkolenia otwarte
inne
star
05-09-2024
icon 2 dni
icon 2583 zł
Dowiedz się więcej
heart Wyroby płaskie - produkcja i przetwórstwo dla niemetalurgów
[{"pm":"","po":" Czym jest stal: fizycznie, chemicznie- podzia\u0142. Jako\u015b\u0107 jako miara spe\u0142nienia oczekiwa\u0144 klienta. Przegl\u0105d wymaga\u0144 dotycz\u0105cych wyrobu. Proces produkcji stali i g\u0142\u00f3wne wad...
Szkolenia otwarte
inne
star
05-09-2024
icon 2 dni
icon 2829 zł
Dowiedz się więcej
heart Rysunek techniczny
[{"pm":"","po":"1. Wst\u0119p do rysunku technicznego. 2. Linie wymiarowe: wytyczne wg norm 3. Podstawowe konstrukcje geometryczne. 4. Rzutowanie i zasady: Rzutowanie prostok\u0105tne \u2013 przyk\u0142ady Rzutowanie aksonometryczne \u2013 ...
Szkolenia otwarte
inne
star
06-09-2024
icon 1 dzień
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
heart Audit wyrobu VDA 6.5
[{"pm":"","po":" Kluczowe zmiany w VDA 6.5 edycja 3, marzec 2020 Rodzaje audyt\u00f3w, podstawowe poj\u0119cia zwi\u0105zane z auditem Audit wyrobu, a wymagania IATF 16949 i CSR (specyficzne wymagania klienta) Cel i zakres stosowania ...
Szkolenia otwarte
inne
star
06-09-2024
icon 1 dzień
icon 1599 zł
Dowiedz się więcej
heart Auditowanie systemów zarządzania wg wytycznych ISO 19011
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie 2. Zakres normy 3. Powo\u0142ania normatywne 4. Terminy i definicje 5. Zasady audytowania 6. Zarz\u0105dzanie programem audyt\u00f3w 7. Przeprowadzanie audytu 8. Kompetencje i ocena audytor\u00f3w 9. Podsumowanie"}]
Szkolenia otwarte
inne
star
09-09-2024
icon 1 dzień
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart Specyficzne wymagania Klienta- CSR-BMW
[{"pm":"","po":" \u0179r\u00f3d\u0142a wymaga\u0144 w motoryzacji \u2013 wprowadzenie. Zarz\u0105dzanie wymaganiami specyficznymi (CSR) w \u015bwietle wymaga\u0144 IATF: 16949. CSR BMW Group. Wymagania BMW do specyfikacji IATF: 16949:2...
Szkolenia otwarte
inne
star
09-09-2024
icon 2 dni
icon 2706 zł
Dowiedz się więcej
heart Pomiar chropowatości
[{"pm":"","po":"PROGRAM SZKOLENIA : Pomiar chropowato\u015bci 1. Wst\u0119p do chropowato\u015bci. 2. SGP \u2013 Struktura Geometryczna Powierzchni: Kierunkowo\u015b\u0107 Nier\u00f3wno\u015b\u0107, Powierzchnia rzeczywista, Powierzchnia zmierzona. ...
Szkolenia otwarte
inne
star
09-09-2024
icon 1 dzień
icon 1476 zł
Dowiedz się więcej
heart Audytor wewnętrzny w motoryzacji wg IATF 16949:2016
[{"pm":"","po":"1. IATF 16949:2016 - podstawowe poj\u0119cia i definicje. 2. Specyfika bran\u017cy motoryzacyjnej. 3. Podej\u015bcie procesowe, a audyt. 4. Wytyczne dotycz\u0105ce procesu certyfikacji - zarys podr\u0119cznika IATF \"Rules for Ach...
Szkolenia otwarte
inne
star
09-09-2024
icon 3 dni
icon 3189 zł
Dowiedz się więcej
heart Interpretacja wymagań IATF 16949:2016
[{"pm":"","po":"1. IATF 16949:2016 - podstawowe poj\u0119cia i definicje. 2. Specyfika bran\u017cy motoryzacyjnej. 3. Podej\u015bcie procesowe. 4. Wytyczne dotycz\u0105ce procesu certyfikacji - zarys podr\u0119cznika IATF \"Rules for Achieving\u201...
Szkolenia otwarte
inne
star
09-09-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart Akademia lidera w firmie produkcyjnej
[{"pm":"","po":"We\u017a udzia\u0142 w \u201eAkademii lidera w firmie produkcyjnej\u201d, dost\u0119pnej teraz w formie otwartej! Zg\u0142aszaj\u0105c udzia\u0142 w Akademii uczestnik bierze udzia\u0142 w 3 sesjach, 5 dni szkoleniowych, 40 godzin s...
Szkolenia otwarte
inne
star
10-09-2024
icon 2 dni
icon 5277 zł
Dowiedz się więcej
heart Budowanie autorytetu i komunikacja na linii lider - pracownik
[{"pm":"","po":"Budowanie autorytetu lidera w oczach pracownik\u00f3w. Kiedy\u015b kolega, teraz lider \u2013 zagro\u017cenia i pu\u0142apki nowego szefa i jak sobie z nimi radzi\u0107 \u2013 trening techniki tworzenia i og\u0142aszania zasad ws...
Szkolenia otwarte
inne
star
10-09-2024
icon 2 dni
icon 2202 zł
Dowiedz się więcej
heart Strategia ESG w organizacji- obowiązki związane z raportowaniem niefinansowym dla firm w latach 2023-2026
[{"pm":"","po":"Czym jest ESG i z jakimi obszarami dzia\u0142alno\u015bci firmy si\u0119 wi\u0105\u017ce? Standaryzacja raportowania ESG (modele, regulacje, wytyczne, standardy) Kryteria ESG i ich integrowanie ze strategi\u0105 biznesow\u0105 - budow...
Szkolenia otwarte
inne
star
11-09-2024
icon 1 dzień
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart CP - CONTROL PLAN (Plany kontroli)
[{"pm":"","po":" Wprowadzenie. Plan kontroli w APQP. Plan kontroli a wymagania specyfikacji IATF 16949. Elementy planu kontroli. Analiza ryzyka a plan kontroli. Tworzenie planu kontroli. Powi\u0105zanie planu kontroli z inn...
Szkolenia otwarte
inne
star
12-09-2024
icon 2 dni
icon 2337 zł
Dowiedz się więcej
heart Zrównoważony rozwój (CSR). Jak wdrożyć i skutecznie wykorzystać ESG w zarządzaniu firmą?
[{"pm":"","po":"Jak wdro\u017cy\u0107 i skutecznie wykorzysta\u0107 ESG w zarz\u0105dzaniu firm\u0105? 1. Kluczowe dokumenty strategiczne wp\u0142ywaj\u0105ce na rozw\u00f3j ekonomiczny Europy. 2. Idea zr\u00f3wnowa\u017conego rozwoju \u2013 czym je...
Szkolenia otwarte
inne
star
12-09-2024
icon 1 dzień
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Skuteczny szef. Szczęśliwy zespół
[{"pm":"","po":"1. Skuteczny szef \u2013 zachowania, kompetencje: Ja jako lider \u2013 czyli kto? Trzy obszary odpowiedzialno\u015bci lidera (wg J. Adaira). Formalne i nieformalne \u017ar\u00f3d\u0142a autorytetu. 2. Budowanie i rozw\u0...
Szkolenia otwarte
inne
star
12-09-2024
icon 2 dni
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
heart Wzorcowanie (kalibracja) wyposażenia pomiarowego szkolenie otwarte/zamknięte
[{"pm":"","po":"1. Podstawowe poj\u0119cia opisuj\u0105ce metrologiczne cechy przyrz\u0105d\u00f3w kontrolnych. 2. Hierarchiczny uk\u0142ad sprawdze\u0144, sp\u00f3jno\u015b\u0107 pomiarowa. 3. Interpretacja sp\u00f3jno\u015bci pomiarowej i praktyczn...
Szkolenia otwarte
inne
star
16-09-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart GD&T - Wymiarowanie i tolerowanie geometryczne
[{"pm":"","po":"1. GPS \u2013 specyfikacja geometryczna produktu. 2. Struktura norm GPS. 3. GD&T - geometryczne wymiarowanie i tolerowanie a GPS. 4. Zapisy tolerancji i pasowa\u0144. 5. Tolerowanie og\u00f3lne. 6. Klasyfikacja i symbolika tolera...
Szkolenia otwarte
inne
star
16-09-2024
icon 2 dni
icon 2460 zł
Dowiedz się więcej
heart Negocjacje i techniki wywierania wpływu
[{"pm":"","po":"1. Przygotowanie do negocjacji: \u2022 Jaki jestem? Jaki jest on? Analiza styl\u00f3w negocjacyjnych. \u2022 Jakie jest miejsce i czas? Niedoceniana rola proksemiki. \u2022 O co chodzi mnie, a o co jemu? Oddzielenie ludzi od problemu...
Szkolenia otwarte
inne
star
16-09-2024
icon 2 dni
icon 2214 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right