Regulamin świadczenia usług serwisu www.centrum.jakosci.pl

Właścicielem serwisu www.centrum.jakosci.pl jest Etena.pl Rafał Tochman z siedzibą 62-023 Borówiec, ul. Poznańska 16d, REGON 302307101, NIP 7792042637, zwana dalej "Właścicielem".

Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

§1 Pojęcia użyte w regulaminie

Właściciel - Etena.pl Rafał Tochman z siedzibą  62-023 Borówiec, ul. Poznańska 16d, REGON 302307101, NIP 7792042637.

Serwis - Prowadzony przez Właściciela serwis internetowy dostępny pod domeną https://www.centrum.jakosci.pl oferujący usługi promocji firm i szkoleń

Regulamin - niniejszy regulamin korzystania z serwisu Centrum.Jakosci.pl. Aktualna wersja znajduje się na stronie https://www.centrum.jakosci.pl/regulamin.html

Administrator - (usługodawca) osoba upoważniona przez Właściciela odpowiadająca za realizację i dostępność usługi.

Konsument - osoba fizyczna korzystająca z usług Serwisu w celach niezwiązanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub aktywnością zawodową, w celach niezarobkowych.

Użytkownik - (usługobiorca) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. z późniejszymi zmianami lub zawodową.

Zarejestrowany Użytkownik - (usługobiorca) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową , której działalność szkoleniowa, wdrożeniowa lub certyfikacyjna powiązana jest z tematyką Serwisu, posiadająca dostęp do Panelu Administracyjnego.  

Panel Administracyjny - część Serwisu dostępna tylko dla zarejestrowanych i zaakceptowanych Użytkowników, dająca dostęp do dodatkowych odpłatnych funkcjonalności Serwisu.

Ogłoszeniodawca - rozumie się przez to zarejestrowanego Użytkownika,  który zamieszcza w Serwisie informacje na temat prowadzonej przez siebie działalności.

Konto - indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu aktywowane dla zarejestrowanego Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Panelu Administracyjnego.

 

§2 Funkcja serwisu

Misją serwisu Centrum.Jakosci.pl jest dostarczanie zainteresowanym Użytkownikom możliwie najpełniejszej informacji na temat obecnego stanu rynku Systemów Zarządzania opartych o międzynarodowe normy ISO. Cel ten realizowany jest poprzez współpracę z organizatorami konferencji, firmami certyfikującymi systemy zarządzania, szkoleniowymi oraz innymi osobami zainteresowanymi ta tematyką.

 

§3 Rodzaj i zakres usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. Użytkownicy mają bezpłatny dostęp do podstron serwisu, za wyjątkiem Panelu Administracyjnego. Dostęp do Panelu mają jedynie  Użytkownicy zarejestrowani i zaakceptowani przez Administratora/ posiadający konto w Serwisie.

2. Użytkownicy mają możliwość wysyłania zapytań do Ogłoszeniodawców z użyciem formularza kontaktowego znajdującego się na podstronie wybranego szkolenia.

2. Rejestracja do serwisu jest bezpłatna. O zarejestrowaniu użytkownika decyduje Administrator, przy czym nie jest on związany wnioskiem użytkownika.

3. W panelu Panelu Administracyjnym Użytkownik zarejestrowany za dodatkowa opłatą uzyskuje dostęp do płatnych funkcji serwisu, korzystanie z funkcji płatnych nie ogranicza dostępu Użytkownika do bezpłatnych funkcji serwisu.

4. Płatne opcje ogłoszeniowe i promocyjne uruchamiane są samodzielnie przez zarejestrowanego Użytkownika z pomocą wbudowanych mechanizmów online oraz systemu płatności elektronicznych, lub (jeśli to niemożliwe) odpłatnie na życzenie zarejestrowanego Użytkownika przez Administratora. Płatność za określone i odpowiednio znaczone na stronie usługi możliwa jest przy użyciu systemu płatności online - PayU

5. Ceny dostępnych płatnych opcji ogłoszeniowych i promocyjnych dostępne są w cenniku usług znajdującym się pod adresem https://www.etena.pl/wspolpraca/reklama/ . Cenniki udostępniane przez Właściciela nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

6. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do Panelu zarejestrowanym Użytkownikom, którym wcześniej tego prawa udzielił w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu lub w przypadku zmiany formuły serwisu. W przypadku zmiany formuły serwisu Właściciel zobowiązuje się do zrealizowania usług opłaconych przez Użytkowników przed opublikowaniem informacji o zmianach.

7. Każdorazowe logowanie do serwisu oznacza akceptacje aktualnego na chwilę logowania brzmienia regulaminu.

 

§4 Dostęp do Panelu Administracyjnego

1. Każdy Użytkownik, który chce dodać informację o szkoleniu lub firmie, musi wypełnić formularz na stronie https://centrum.jakosci.pl/panel/rejestracja.php. W przypadku akceptacji zgłoszenia przez Administratora, Użytkownik zostanie powiadomiony o zarejestrowaniu w serwisie poprzez wiadomość e-mail na adres podany podczas rejestracji w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia następnego po dniu w którym nastąpiło wypełnienie formularza.

2. Dostęp do Panelu otrzymują wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy (osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową) , których działalność szkoleniowa, wdrożeniowa lub certyfikacyjna powiązana jest z tematyką Serwisu.

 

§5 Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Na zarejestrowanym Użytkowniku ciąży zakaz:

- dodawania informacji i ogłoszeń nieprawdziwych;

- dodawania informacji nie powiązanych z tematyką Serwisu;

- działania na szkodę Serwisu lub Właściciela Serwisu;

- umieszczania informacji niezgodnych z polskim prawem i dobrymi obyczajami;

- podejmowania czynności naruszających osobiste i majątkowe prawa autorskie Właściciela jak i osób trzecich.

2. Na zarejestrowanym Użytkowniku ciąży obowiązek:

- dodawanie ogłoszenia szkoleniowego do właściwej (jednoznacznie określającej) kategorii szkoleń;

- w przypadku braku kategorii spełniającej w/w warunek, dodanie szkolenia do kategorii "inne" oraz zgłoszenie do administratora serwisu potrzeby dodania nowej kategorii;

- umieszczanie w jednym ogłoszeniu informacji dotyczących tylko jednego szkolenia;

- prawidłowego przyporządkowanie do typu szkolenia "Otwarte", "Zamknięte", "E-learning";

- wypełnianie pól formularza służacego do dodania szkolenia zgodnie z przeznaczeniem;

- podawanie adresów e-mail, adresów www, numerów telefonów poza polami do tego wyznaczonymi;

 

3. W przypadku złamania wymienionych w §5 ust. 1 i 2 zakazów i obowiązków lub złamania innych zapisów Regulaminu, Administrator ma prawo:

- upomnieć zarejestrowanego Użytkownika;

- nakazać edycję i/lub usunięcie treści łamiących Regulamin;

- edytować treść i ustawienia wizytówki/ogłoszenia;

- usunąć ogłoszenie;

- usunąć wizytówkę;

- zawiesić dostęp do Panelu Administracyjnego i publikację ogłoszeń;

- usunąć konto zarejestrowanego Użytkownika;

Administrator nie jest ograniczony w wyborze i stosowaniu powyższych środków, a ich stosowanie powinno być dostosowane i współmierne do naruszenia regulaminu, jednak następuje ono na podstawie wyłącznej oceny Administratora.

4. Administrator  jest uprawniony/ zastrzega sobie prawo do usunięcie konta zarejestrowanego Użytkownika w przypadku gdy:

a) Użytkownik ten nie zalogował się do Panelu Administracyjnego przez okres dłuższy niż 2 tygodnie od chwili aktywacji konta,

b) Użytkownik ten nie aktywował wizytówki przez okres dłuższy niż 30 dniach od aktywacji konta,

c) z Użytkownikiem tym nie jest możliwe nawiązanie kontaktu,

d) Użytkownik ten nie dokonuje logowania do swojego konta przez okres 6 miesięcy .

5. W przypadku zawieszenia/usunięcia z powodów regulaminowych ogłoszenia i/lub wizytówki, które zostały dodane odpłatnie, Użytkownikowi nie przysługuje rekompensata finansowa bądź inna za niewykorzystany czas promocji. Usunięcie konta lub jego zawieszenie jest równoznaczne odpowiednio z usunięciem lub zawieszeniem dodanych przez użytkownika ogłoszeń ,zarówno płatnych jak i bezpłatnych.

6. Wszelkie informacje obowiązkowe, które zarejestrowany Użytkownik ukryje w treści dodawanych przez siebie ogłoszeń i których ukrycie możliwe jest przez funkcjonalności Serwisu, stanowią tajemnicę handlową między tym Użytkownikiem, a Właścicielem.
Właściciel zobowiązuje się nie udostępniać nikomu powyższych danych.

7. Użytkownik rejestrując się do serwisu wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e mail dotyczących bieżącej działalności serwisu. Odmowa lub cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z usług serwisu i skutkuje zamknięciem konta użytkownika.

 

§6 Wyłączenie odpowiedzialności
1. Serwis ponosi odpowiedzialność za zachowanie należytej staranności w procesie świadczenia usług.

2. Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w działaniu Serwisu – w związku konserwacją, przebudową lub modernizacja Serwisu.  Zarejestrowani Użytkownicy zostaną poinformowania o planowanych przerwach w działaniu strony z 24 h wyprzedzeniem, poprzez przesłanie wiadomości na wskazany podczas  rejestracji adres poczty elektronicznej. Ponadto w przypadku przerw technicznych Serwis zamieści odpowiedni komunikat informacyjny na stronie głównej Serwisu, z oznaczeniem szacowanego czasu ograniczeń w dostępności strony.  Serwis podejmuje starania, aby przerwy techniczne występowały jak najrzadziej oraz aby  były jak najmniej uciążliwe  dla jego Użytkowników.

3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z przerw w działaniu Serwisu, wynikających z konieczności rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu i oprogramowania.

4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika i zarejestrowanego Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.

5. Serwis nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości Serwisu, dokładności, czy przydatności uzyskanych informacji.

6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez zarejestrowanych Użytkowników oraz za informacje zawarte na innych stronach lub w innych miejscach w Internecie, do których zamieszczone zostały odnośniki.

8. Odpowiedzialność Właściciela jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez zarejestrowanego Użytkownika.

9. W przypadku Użytkowników będących konsumentami, ograniczenia odpowiedzialności określone w pkt. 3, 4,5,6,7,8  niniejszego paragrafu nie mają zastosowania.

10. Informacje zawarte w cennikach, wizytówkach i w ogłoszeniach publikowanych w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

§7 Ochrona danych osobowych

 Polityka prywatności stanowiąza integralną cześć regulaminu znajduje się pod adresem https://www.centrum.jakosci.pl/polityka- prywatnosci.html

 

§8 Czas trwania umowy, zmiany i wypowiedzenie umowy

1.  Umowa o świadczenie usług zawierana jest każdorazowo na czas nieokreślony.

2.   Wypowiedzenie umowy przez każdą ze stron możliwe jest z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie, należy złożyć przy użyciu poczty elektronicznej na adres info@centrum.jakosci.pl pod rygorem nieważności.

3.  Właściciel zastrzega sobie prawo do rozwiązania z zarejestrowanym Użytkownikiem Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a. rażącego naruszania przez tego użytkownika umowy i obowiązujących w Serwisie regulaminów;

b. naruszenia przez  tego użytkownika praw osób trzecich lub obowiązującego prawa w związku z korzystaniem z usług serwisu.

4. Zarejestrowany Użytkownik ma prawo rozwiązać  Umowę z Właścicielem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a. rażącego naruszenia przez Właściciela postanowień Umowy tj. np. całkowitego zaprzestania świadczenia usług na okres dłuższy niż 5 dni roboczych, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń w terminie 15 dni od tego wezwania.

 

§9 Skargi i wnioski do Właściciela oraz postępowanie w przypadku sporów

1. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące Serwisu, Właściciela lub praktyk niezgodnych z regulaminem Serwisu mogą być przekazywane Właścicielowi na adres mailowy info@centrum.jakosci.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pisząc na adres:

Etena.pl
ul. Poznańska 16d
62-023 Borówiec

2. Zgłaszane reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia.

3. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umów zawartych z Właścicielem, Strony będą rozstrzygały polubownie w drodze negocjacji, .a jeżeli nie będzie to możliwe w terminie 30 dni od podjęcia negocjacji, strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. W  stosunkach z przedsiębiorcami sądem właściwym do rozpoznawania wszelkich sporów będzie sąd powszechny dla siedziby Właściciela.

 

§10 Prawa autorskie

1. Użytkownik, Użytkownik zarejestrowany zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie trwania Umowy z Serwisem wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony praw autorskich. Żadna zawartość serwisu nie może być kopiowana ani rozpowszechniana bez pisemnej zgody autora.

2. Wszelkie prawa do Serwisu i jego zawartości stanowią wyłączną własność Właściciela.

3. Wszelkie materiały udostępniane na stronach Serwisu, a w szczególności: tekst, grafika, muzyka, oprogramowanie chronione są prawem autorskim. Poprzez korzystanie z jakichkolwiek usług oferowanych przez Serwis i/lub odwiedzanie stron Serwisu., Użytkownik nie nabywa żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści/materiałów, a w szczególności do oprogramowania, zamieszczonych na stronach Serwisu.

4. W przypadku, gdy Użytkownik pragnie wykorzystać jakiekolwiek treści udostępniane na stronach Serwisu Użytkownik proszony jest o kontakt na adres e-mail: info@centrum.jakosci.pl

 

§11 Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie publikowane będą w serwisie pod adresem https://www.centrum.jakosci.pl/regulamin.html Data zmiany regulaminu widoczna jest nad treścią regulaminu.

2. Wszelkie zmiany w regulaminie obowiązują od momentu ich publikacji w serwisie.

3. Właściciel jest zobowiązany do informowania Użytkowników o zmianach w Regulaminie poprzez zawarcie informacji o dacie ostatniej zmiany w oknie logowania do Serwisu i umieszczenie odnośnika do aktualnej wersji regulaminu oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie internetowej http://www.centrum.jakosci.pl/regulamin.html

4. Użytkownik dokonuje akceptacji wprowadzonych do Regulaminu zmian poprzez korzystanie z Serwisu po dacie wejścia tych zmian w życie. W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzonych do Regulaminu, zarejestrowany Użytkownik może zrezygnować z korzystania ze Serwisu i żądać usunięcia założonego w Serwisie konta.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: prawa cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 roku