Polityka prywatności serwisu centrum.jakosci.pl

Czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy centrum.jakosci.pl lub prenumerując elektroniczne kursy (płatne bądź darmowe), raporty i/lub newsletter akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie https://centrum.jakosci.pl/polityka-prywatnosci.html.

Dane osobowe

Kim jestem?

Nazywam się Rafał Tochman, prowadzę działaność pod firmą Etena.pl. Adres pod jakim prowadzę działalność, to ul. Poznańska 16d, 62-023 Borówiec.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, możesz skontaktować się ze mną pocztą pod powyższym adresem lub:
– przez formularz kontaktowy na stronie: https://etena.pl/kontakt/
– pod adresem e-mail: odo@etena.pl

Po co i na jakiej podstawie przetwarzam Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy, aby móc zawrzeć i prawidłowo realizować umowę między Tobą, a mną (artykuł 6 ustęp 1 litera b RODO).
Informacje te są wykorzystywane również dla naszego prawnie uzasadnionego interesu (artykuł 6 ustęp 1 litera f ROO), polegającego na:
– ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami,
– prowadzeniu działań marketingowych.

Po zważeniu Twoich interesów, praw i wolności oraz naszego interesu oceniłem, że przetwarzanie Twoich danych dla naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie będzie ingerować nadmiernie w Twoją prywatność ani nie będzie stanowić dla Ciebie nadmiernej uciążliwości.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane związane z zawarciem i realizacją umowy przechowujemy przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, ustalony w Kodeksie Cywilnym (licząc od chwili, gdy umowa przestaje obowiązywać).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą zostać udostępnione:

  • podmiotom, które tworzą oraz serwisują nasze systemy informatyczne,
  • dostawcom innych usług wykorzystywanych w naszej działaności: usługi hostingowe, oprogramowanie do wysyłki mailingów, oprogramowanie kadrowo-księgowe i usługa księgowości, system CRM.
  • uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do nas o udostępnienie Twoich danych.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

Państwo trzecie, to państwo w którym RODO nie jest obowiązującym prawem. Nie przekazujemy Twoich danych do takich państw.

Jakie prawa Ci przysługują w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Prawo dostępu do danych
Możesz zażądać:
– abyśmy udzielili Ci informacji o tym czy przetwarzamy Twoje dane, a jeśli je przetwarzam, możesz zażądać:
– abyśmy udzielili Ci dostępu do tych danych,
– abyśmy jeszcze raz udzielili Ci informacji o przetwarzaniu, z którymi się teraz zapoznajesz.

Prawo do sprostowania
Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe, które przetwarzamy są nieprawidłowe lub niekompletne, masz prawo żądać, abyśmy je niezwłocznie sprostowali.

Prawo do usunięcia danych
Masz prawo zażądać, abyśmy przestali przetwarzać Twoje dane i usunęli je.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Jeśli uważasz, że:
– Twoje dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe,
– uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, ale nie chcesz, abyśmy je usuwali,
– dane, które przetwarzamy są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i nie chcesz, abyśmy je usuwali, choć są nam już niepotrzebne,

możesz zażądać ograniczenia przetwarzania. Jeśli uznamy takie żądanie, będziemy Twoje dane wyłącznie przechowywali oraz przetwarzali tylko w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny.

Ograniczymy przetwarzanie Twoich danych również wtedy, gdy złożysz sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Ograniczenie to będzie trwało do czasu ustalenia, czy nasz interes jest nadrzędny wobec przyczyn Twojego sprzeciwu.

Prawo do powiadomienia odbiorców
Jeśli Twoje dane zostaną sprostowane, usunięte lub ograniczę ich przetwarzanie, poinformujemy o tym odbiorców tych danych, chyba, że będzie to niemożliwe lub wymagać będzie niewspółmiernego wysiłku.
Jeśli tego zażądasz, poinformujemy Ciebie o tych odbiorcach.

Prawo do przenoszenia danych
Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub umowy i przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, to zrealizujemy Twoje żądanie przeniesienia danych. Zostaną Ci one przekazane w powszechnie używanym formacie, który pozwoli je bez nadmiernych trudności przenieść do innego administratora.
Jeśli tego zażądasz prześlemy je bezpośrednio nowemu administratorowi.
Przeniesienie danych nie powoduje automatycznie ich usunięcia u nas.

Prawo do sprzeciwu
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Prawo do wniesienia skargi do PUODO
Jeśli masz zastrzeżenia dotyczącą przetwarzania przez nas Twoich danych, wolę, abyś zgłosiła/zgłosił się do nas w pierwszej kolejności.  Możemy to naprawić.
Możesz również skontaktować się z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem strony internetowej lub pod adresem:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Polecane szkolenia

Left
Right