Baza szkoleń

Baza szkoleń

1700 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 64

heart Specyficzne wymagania Jaguar Land Rover dla dostawców przemysłu samochodowego
[{"pm":"","po":"1. Znaczenie wymaga\u0144 specyficznych klient\u00f3w (CSR) w przemy\u015ble motoryzacyjnym 2. Wymagania normy IATF 16949:2016 w odniesieniu do specyficznych wymaga\u0144 klient\u00f3w 3. Specyficzne wymagania JLR dla ISO/TS i Jaguar ...
Szkolenia otwarte
inne
star
16-04-2024
icon 1 dzień
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Specyfikacje geometrii wyrobów wg norm międzynarodowych ISO GPS z informacją o normie amerykańskiej ASME (GDT)
[{"pm":"","po":"1. Tolerancje geometryczne normy mi\u0119dzynarodowe ISO GPS i norma ASME \u2013 Niejednoznaczno\u015b\u0107 specyfikacji geometrii wyrob\u00f3w za pomoc\u0105 wymiar\u00f3w z odchy\u0142kami granicznymi. Konieczno\u015b\u0107 stosowa...
Szkolenia otwarte
inne
star
18-04-2024
icon 2 dni
icon 2645 zł
Dowiedz się więcej
heart Specyficzne wymagania Mercedes-Benz dla dostawców przemysłu samochodowego
[{"pm":"","po":"1. Zarz\u0105dzanie specyficznymi wymaganiami klient\u00f3w w przemy\u015ble motoryzacyjnym \u2013 podstawowe za\u0142o\u017cenia i problematyka 2. Specyficzne wymagania Daimler, a IATF16949 3. Podr\u0119cznik zarz\u0105dzania dostawc...
Szkolenia otwarte
inne
star
19-04-2024
icon 1 dzień
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Analiza systemów pomiarowych MSA - pomiary ciągłe, atrybutowe i badania niepowtarzalne
[{"pm":"","po":"1. Podstawowe poj\u0119cia i oznaczenia statystyczne \u2013 populacja, pr\u00f3bka, reprezentatywno\u015b\u0107 danych 2. \u0179r\u00f3d\u0142a zmienno\u015bci w procesach \u2013 przyczyny og\u00f3lne i specjalne 3. Podstawowe paramet...
Szkolenia otwarte
inne
star
22-04-2024
icon 2 dni
icon 2399 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania standardu IATF 16949 w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi – kluczowe zmiany
[{"pm":"","po":"1. Zakres standardu, powo\u0142ania normatywne, terminy i definicje 2. Zrozumienie organizacji i jej kontekstu (potrzeby stron zainteresowanych) 3. Podej\u015bcie procesowe z punktu widzenia zarz\u0105dzania zasobami ludzkimi: \u2022...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
star
23-04-2024
icon 1 dzień
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Analiza " błędu ludzkiego " w procesie rozwiązywania problemów
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie 2. Typowe przyczyny b\u0142\u0119du ludzkiego 3. Przyk\u0142ady b\u0142\u0119d\u00f3w ludzkich 4. Wp\u0142yw otoczenia na b\u0142\u0119dy ludzkie 5. Etapy analizy b\u0142\u0119du ludzkiego wraz z ich praktycznym om\u00...
Szkolenia otwarte
inne
star
25-04-2024
icon 2 dni
icon 2399 zł
Dowiedz się więcej
heart Arkusz kalkulacyjny MS Excel w pracy inżyniera – szkolenie zaawansowane
[{"pm":"","po":"1. Przypomnienie i usystematyzowanie podstaw. \u2022 Typy zawarto\u015bci kom\u00f3rek, szybkie poruszanie si\u0119 po arkuszu, przenoszenie, zaznaczanie, w\u0142asne serie danych, zasady konstruowania formu\u0142 z wykorzystaniem fun...
Szkolenia otwarte
inne
star
29-04-2024
icon 1 dzień
icon 984 zł
Dowiedz się więcej
heart Pomiar twardości
[{"pm":"","po":"Pomiar twardo\u015bci jest do\u015b\u0107 prostym pomiarem, nale\u017cy tylko zastosowa\u0107 odpowiedni\u0105 metod\u0119, przygotowa\u0107 odpowiednio pr\u00f3bk\u0119 i poprawnie dokona\u0107 pomiaru. Jak mierzy\u0107 twardo\u015b\...
Szkolenia otwarte
inne
star
06-05-2024
icon 1 dzień
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart TWI – efektywne szkolenia stanowiskowe
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie 2. Historia TWI 3. Kluczowe elementy TWI: \u2022 Instruowanie \u2022 Doskonalenie \u2022 Relacje \u2022 Bezpiecze\u0144stwo 4. Standard i praca standaryzowane 5. PDCA, Kaizen i ci\u0105g\u0142e doskonalenie 6. Lider i...
Szkolenia otwarte
inne
star
09-05-2024
icon 2 dni
icon 2399 zł
Dowiedz się więcej
heart G8D – Metodologia efektywnego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem narzędzi jakości wraz z analizą przyczy
[{"pm":"","po":"Szkolenie dwudniowe w formie uzupe\u0142nionego teori\u0105 treningu, opartego o warsztaty wykonywane w warunkach zbli\u017conych do rzeczywistych, oparte na realnych przyk\u0142adach problem\u00f3w jako\u015bciowych wyst\u0119puj\u01...
Szkolenia otwarte
inne
star
09-05-2024
icon 2 dni
icon 2399 zł
Dowiedz się więcej
heart Zarządzanie charakterystykami bezpieczeństwa D/TLD według wymagań VW
[{"pm":"","po":"1. Znaczenie oraz identyfikacja charakterystyk specjalnych \u2013 nowe wymagania IATF 2. Wymagania Formel Q w odniesieniu do charakterystyk D/TLD wraz ze zmianami Q1/2022 3. Wymagania specyficzne marek koncernu (Porsche, Audi) w konte...
Szkolenia otwarte
inne
star
10-05-2024
icon 1 dzień
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Pomiar chropowatości - podstawy wraz z warsztatami
[{"pm":"","po":"Wyk\u0142ady - 1 dzie\u0144 1. SGP \u2013 Struktura Geometryczna Powierzchni \u2022 kierunkowo\u015b\u0107 struktury powierzchni \u2022 nier\u00f3wno\u015b\u0107 powierzchni \u2022 powierzchnia rzeczywista /\u00a0nominalna / zmierzona...
Szkolenia otwarte
inne
star
13-05-2024
icon 2 dni
icon 2399 zł
Dowiedz się więcej
heart Zarządzanie charakterystykami specjalnymi w przemyśle motoryzacyjnym
[{"pm":"","po":"1. Charakterystyki wyrobu i procesu \u2013 klasyfikacja, podstawowe poj\u0119cia 2. Podstawowe postulaty zaawansowanego planowania jako\u015bci wyrobu a charakterystyki specjalne (SCs) 3. Wymagania specyfikacji IATF 16949 dotycz\u0105...
Szkolenia otwarte
inne
star
15-05-2024
icon 1 dzień
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Specyfikacje geometrii wyrobów wg ISO GPS z informacją o ASME (GDT) – zaawansowane wymagania i interpretacje
[{"pm":"","po":"1. Systemy specyfikacji geometrii wyrob\u00f3w \u2013 System ISO GPS (ISO 8015) i norma ASME Y14.5. Problemy przy interpretacji specyfikacji geometrii wyrob\u00f3w za pomoc\u0105 wymiar\u00f3w z odchy\u0142kami granicznymi. Zasady sys...
Szkolenia otwarte
inne
star
16-05-2024
icon 2 dni
icon 3567 zł
Dowiedz się więcej
heart Narzędzia jakości i standaryzacja pracy dla pracowników produkcji
[{"pm":"","po":"1. Jako\u015b\u0107 i ci\u0105g\u0142e doskonalenie \u2013 miejsce i rola w organizacji 2. Proces i podej\u015bcie procesowe 3. Standard, standaryzacja i praca standaryzowana 4. Filozofia Kaizen i Lean Manufacturing 5. Marnotrawstwo, ...
Szkolenia otwarte
inne
star
20-05-2024
icon 2 dni
icon 2399 zł
Dowiedz się więcej
heart IMDS - International Data Material System w praktyce
[{"pm":"","po":"1. Cz\u0119\u015b\u0107 teoretyczna: \u2022 Historia bazy MDS, \u2022 Podstawy prawne i wymagania CSR OEM, \u2022 Om\u00f3wienie i poruszanie w systemu MDS, \u2022 Za\u0142o\u017cenie konta w systemie MDS (je\u017celi taki punkt jest...
Szkolenia otwarte
inne
star
21-05-2024
icon 1 dzień
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Zarządzanie sprzętem kontrolno-pomiarowym
[{"pm":"","po":"1. Podstawowa terminologia metrologiczna - przypomnienie i ujednolicenie najwa\u017cniejszych poj\u0119\u0107 wed\u0142ug s\u0142ownika VIM: \u2022 rozdzielczo\u015b\u0107 \u2022 dok\u0142adno\u015b\u0107 \u2022 stabilno\u015b\u0107 ...
Szkolenia otwarte
inne
star
23-05-2024
icon 2 dni
icon 2399 zł
Dowiedz się więcej
heart Audyt procesu lutowania według CQI-17
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie \u2022 Charakterystyka proces\u00f3w specjalnych \u2022 Rodzina norm AIAG CQI 2. Technologia lutowania: \u2022 Fizyczne aspekty lutowania (materia\u0142y, pokrycia, jako\u015b\u0107 spoin) \u2022 Techniki lutowania (r...
Szkolenia otwarte
inne
star
24-05-2024
icon 1 dzień
icon 1353 zł
Dowiedz się więcej
heart Wymagania standardu IATF 16949:2016 wraz z wymaganiami normy ISO 9001:2015
[{"pm":"","po":"1. IATF 16949:2016 + ISO 9001:2015 \u2013 om\u00f3wienie idei zmian 2. Zakres standardu, powo\u0142ania normatywne, terminy i definicje 3. Kontekst organizacji \u2022 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu \u2022 Zrozumienie potrzeb...
Szkolenia otwarte
IATF 16949
star
27-05-2024
icon 2 dni
icon 2399 zł
Dowiedz się więcej
heart Kreatywność w biznesie – jak stymulować rozwój organizacji i skuteczniej rozwiązywać problemy
[{"pm":"","po":"1. Kreatywny mened\u017cer \u2013 by\u0107 jak Einstein\u2026 w biznesie \u25cb Czym jest kreatywno\u015b\u0107? \u25cb Kreatywno\u015b\u0107 kluczow\u0105 kompetencj\u0105 mened\u017cera XXI wieku \u25cb Co rozbudza, a co niszczy kre...
Szkolenia otwarte
inne
star
27-05-2024
icon 2 dni
icon 2399 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right