Podejście procesowe w ISO 9001


Stosowanie podejścia procesowego jest jednym z kluczowych elementów o jaki opiera się wdrożony, utrzymywany i funkcjonujący system zarządzania. O podejściu tym już w pierwszej części (pkt 0.2 Podejście procesowe) mówi norma PN-EN ISO 9001: "W niniejszej normie międzynarodowej zachęca się do przyjęcia podejścia procesowego podczas opracowywania, wdrażania i doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością w celu zwiększenia zadowolenia klienta przez spełnienie jego wymagań". 

Zarządzanie procesami jest bezwzględnie wymagane dla prawidłowego i skutecznego funkcjonowania organizacji, a poprzez prawidłowe zidentyfikowanie procesów, powiązań i oddziaływań między nimi możliwe jest późniejsze monitorowanie, nadzór i doskonalenie przebiegających w organizacji procesów. 


Co to jest proces?

Proces jest to działanie, które umożliwia przekształcenie elementów wejściowych w elementy wyjściowe, które stanowią często początek kolejnego procesu. Elementami wejściowymi mogą być wymagania, dane, dokumenty, czy surowce, do elementów wyjściowych należeć może chociażby półprodukt, czy wyrób końcowy. Do zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu niezbędne jest zapewnienie zasobów, w tym także zasobów ludzkich, informacji. Istotne jest także ciągłe monitorowanie procesu. 


A co to jest podejście procesowe?

Mianem podejścia procesowego można określić wykorzystanie systemu procesów w organizacji wraz z ich identyfikacją, wzajemnymi oddziaływaniami oraz zarządzaniem. 


Co to da organizacji?

Zaletą podejścia procesowego jest przede wszystkim zapewnienie bieżącego nadzoru nad powiązaniami między poszczególnymi procesami w systemie procesów, jak też nad ich kombinacją i wzajemnym oddziaływaniem. Do prowadzenia nadzoru nad procesami, wprowadzania działań doskonalących efektywność i skuteczność procesów niezbędne jest ich dokładne zidentyfikowanie. Następnie poprzez wprowadzanie metod statystycznych, weryfikacyjnych oraz poznawczych możliwe jest wskazanie słabych punktów w procesie, czy też elementów, które wymagają natychmiastowego wprowadzenia w proces. Podejście procesowe pozwala poznać organizację w pełni, pokazuje wszelkie zachodzące w niej zależności, a dzięki nadzorowi punkty krytyczne, rzutujące na wyrób końcowy, zadowolenie Klientów, a także wyniki finansowe organizacji. 

O podejściu procesowym, jak już wspomniano powyżej, mówi w wymaganiach stawianych organizacji norma ISO 9001:2000. Zgodnie z wymaganiami tymi, organizacja powinna zidentyfikować procesy, określić ich sekwencje i wzajemne oddziaływania, określić kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skuteczności przebiegu i nadzorowania tych procesów. Okresowo prowadzi się także ocenę procesu - audit procesu w celu określenia spełnienia przez proces wymagań i weryfikacji jego przebiegu. Aby dokonać powyższego należy przystąpić do mapowania procesów

Autor: Renata Krawczyk 

Polecane szkolenia

Left
Right