Specyfikacje geometrii wyrobów wg ISO GPS z informacją o ASME (GDT) – zaawansowane wymagania i interpretacje
icon 16 godzin (2 dni)
icon 3567,00 PLN
inne
icon
Cena szkolenia:
3567,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
16 - 17 maj 2024
icon
Miejsce:
Wrocław, woj. dolnośląskie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o
Misja Stworzenie innowacyjnej i rentownej organizacji: zapewniającej naszym pracownikom możliwości rozwoju, opartej na zasadach etyki społecznej, transferującej wiedzę na tematy: Zarządzania Biznesem, Jakością, Środowiskiem i Bezpiec...

Specyfikacje geometrii wyrobów wg ISO GPS z informacją o ASME (GDT) – zaawansowane wymagania i interpretacje

icon 16 godzin (2 dni)
icon 3567,00 zł
inne
Program szkolenia
icon
1. Systemy specyfikacji geometrii wyrobów – System ISO GPS (ISO 8015) i norma ASME Y14.5. Problemy przy interpretacji specyfikacji geometrii wyrobów za pomocą wymiarów z odchyłkami granicznymi. Zasady systemu ISO GPS (definitywnego rysunku, elementów geometrycznych, niezależności, warunków odniesienia, …).
2. Wymiar i jego interpretacja – Domyślna dwupunktowa interpretacja wymiaru wg ISO i modyfikator E – wymaganie powłoki. Element wymiarowalny. Domyślna definicja wymiaru wg ASME – Rule #1. Element geometryczny ciągły – modyfikator CT. Nowe możliwości definiowania wymiaru ISO 14405-1 (GG, GN, GX, SA, LP).
3. Tolerancje geometryczne – Przegląd tolerancji geometrycznych (ISO 1101). Symbole rysunkowe. Symbole modyfikatorów. Oznaczenie tolerancji, oznaczenie przyległe i oznaczenie elementu pomocniczego. Oznaczenie bazy. Identyfikacja elementu tolerowanego/bazowego integralnego i pochodnego.
4. Tolerancje kształtu – Modele geometryczne wyrobu – element nominalny, zaobserwowany i skojarzony. Tolerancje prostoliniowości, płaskości, okrągłości, walcowości. Parametry pomiarów na przykładzie pomiarów odchyłek okrągłości. Filtracja i elementy odniesienia (G, C, N, X). Tolerancje kształtu z polem łącznym tolerancji (CZ). Relacje między tolerancjami kształtu. Wymaganie maksimum materiału dla tolerancji prostoliniowości osi.
5. Tolerancje kierunku Modyfikator T - Tolerancje prostopadłości, równoległości i nachylenia względem jednej bazy i układu baz. Walcowe i prostopadłościenne pole tolerancji. Tolerancje kierunku z modyfikatorami CZ oraz T (płaszczyzna przylegająca). Ograniczenie odchyłek kształtu przez tolerancje kierunku. Wymiary kątowe teoretycznie dokładne.
6. Tolerancje położenia. Modyfikatory SZ, CZ, SIM, >< Tolerancje pozycji elementów pochodnych (osi, płaszczyzn symetrii) – interpretacja domyślana i elementy skojarzone (X, N) oraz elementu integralnego – płaszczyzny. Tolerancja pozycji – kuliste, walcowe i prostopadłościenne pole tolerancji. Wymiary teoretycznie dokładne. Ograniczenia odchyłek kierunku i kształtu przez tolerancje położenia. Tolerancje pozycji prostokątnego i kołowego szyku elementów: bez bazy, z jedną bazą, z układem dwóch baz i układem trzech baz (ISO 5458). Modyfikator >< (więzy tylko dla kierunku) dla tolerancji pozycji szyku elementów – modyfikatory SZ i CZ. Wydzielone podszyki w szyku otworów. Tolerancja pozycji z wieloma oznaczeniami tolerancji i kombinacja tolerancji pozycji (wielowierszowe oznaczenie tolerancji – z jednym symbolem tolerancji ASME). Tolerancja pozycji dwóch otworów i tolerancja symetrii dwóch rowków – domyślnie, CZ, SIM. Tolerancje współosiowości względem pojedynczej osi i osi wspólnej oraz układu baz. Tolerancje symetrii względem pojedynczej bazy i układu baz.
7. Tolerancje profilu linii/powierzchni z bazą lub bez bazy Modyfikatory UZ, UF, CZ, OZ, >
8. Modyfikatory M, L, R – Wymagania: maksimum materiału (MMR), minimum materiału (LMR), wzajemności (RPR) i domyślna zasada niezależności. Tolerancje prostopadłości, pozycji, współosiowości, symetrii z MMR. Interpretacja powierzchniowa i uproszczona osiowa (płaszczyznowa) wymagania maksimum materiału. Tolerancje pozycji pojedynczych otworów i szyku otworów prostokątnego/współosiowego/kołowego z MMR. Wpływ odchyłki wymiaru elementu bazowego na rozszerzenie wartości tolerancji dla elementu tolerowanego. Przykłady zerowej wartości tolerancji dla MMC i LMC. Tolerancja pozycji szyku otworów względem baz cząstkowych – element styczny, bazy cząstkowe ruchome. Tolerancja pozycji dla dwóch grup elementów rozpatrywanych niezależnie jako dwa szyki oraz połączonych w jeden szyk (modyfikator SIM). Obliczanie wymiarów sprawdzianów materialnych (sprawdzianów działania) dla wymagania maksimum materiału.
9. Modyfikatory F, P – Elementy niesztywne (ISO 10579). Tolerowanie stanu swobodnego. Zewnętrzne pole tolerancji. Przesunięte zewnętrzne pole tolerancji.
10. Podstawowe różnice między ISO 1101:2017 oraz ASME Y14.5-2018 – Temat przedstawiony na bieżąco przy analizie poszczególnych tolerancji. Nowe symbole w ISO 1101:2017 oraz ASME Y14.5-2018. Rule #1, a modyfikator E wg ISO. Zerowa wartość tolerancji dla MMC i LMC, a modyfikator wzajemności R wg ISO.

Metody dydaktyczne:
• Wykład – prezentacja reguł specyfikacji geometrii wyrobów ustalonych w normach.
• Ćwiczenia komputerowe z autorską, multimedialną aplikacją Tolerancje geometryczne. Graficzne, wirtualne wyznaczanie odchyłek. Metody pomiarów z wykorzystaniem klasycznego wyposażenia pomiarowego i współrzędnościowych maszyn pomiarowych
• Ćwiczenia tablicowe: specyfikowanie tolerancji, interpretacja wyspecyfikowanych wymagań. Praca w grupie, podgrupach oraz zadania indywidualne.

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia zaawansowanego konieczne do skutecznego zrozumienia prezentowanych zasad specyfikacji geometrii wyrobów:
• Umiejętność sporządzania i interpretacji rysunków konstrukcyjnych.
• Znajomość podstawowych 14 oznaczeń tolerancji geometrycznych i umiejętność ich stosowania dla prostych wyrobów.
• Podstawowa wiedza o koncepcji wymagania maksimum materiału MMR.
• Zdecydowanie zaleca się ukończenie szkolenia podstawowego przed szkoleniem zaawansowanym.
Profil uczestników icon
• Szkolenie skierowane jest do wszystkich, którzy pragną pogłębić i zaktualizować wiedzę z zakresu specyfikacji i interpretacji tolerancji geometrycznych zarówno inżynierów jak i techników zainteresowanych ustaleniami przyjętymi w najnowszych normach – w roku 2017 opublikowano dwie znacznie znowelizowane normy ISO 1101 oraz ISO 1660 w których ustalono nowe precyzyjne możliwości specyfikacji na ile wyrób wykonany może odbiegać od geometrii nominalnej.
• Decydenci – inżynierowie jakości mający do czynienia z rysunkiem technicznym i odpowiedzialni za akceptację rysunków klientów, ich prawidłową interpretację, kosztorysowanie zamówień, przyjmowanie dostaw oraz przełożenie wymagań rysunkowych na planowane i uruchamiane procesy technologiczne i pomiarowe. •Pracownicy działów konstrukcyjnych, metrolodzy (programiści i operatorzy współrzędnościowych maszyn pomiarowych, ale również użytkownicy klasycznego wyposażenia pomiarowego), technolodzy (inżynierowie procesów) i operatorzy obrabiarek CNC, pracownicy narzędziowni.
• Świeżo zatrudnieni absolwenci politechnik i techników z niewielkim doświadczeniem zawodowym, ale posiadający podstawową wiedzę z zakres tolerancji geometrycznych, jak również inżynierowie i technicy z wieloletnim stażem, którzy pragną zaktualizować swoją wiedzę z zakresu specyfikacji geometrii wyrobów i udoskonalić umiejętności specyfikacji tolerancji geometrycznych.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

Otwarte


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

• uczestnictwo w szkoleniu
• wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
• bufet kawowy
• materiały szkoleniowe
• certyfikat


Zdobyta wiedza:

• Zdobędziesz i ugruntujesz wiedzę o zasadach tolerowania geometrycznego zgodne z ustaleniami norm międzynarodowych (ISO) wraz z porównaniem do norm amerykańskich (ASME) oraz umiejętności, które pozwolą:
○ Wybierać i precyzyjnie specyfikować tolerancje wymiarowe i geometryczne w sposób racjonalny tak, aby zapewnić spełnienie wymagań funkcjonalnych przy racjonalnych kosztach.
○ Interpretować tolerancje geometryczne w sposób systematyczny i logiczny.
○ Wyjaśnić wątpliwości odnośnie interpretacji wymagań na własnych rysunkach i rysunkach klientów.
○ Rozpoznać, że rysunek jest niekompletny, niejednoznaczny, brakuje oznaczeń, brakuje baz lub bazy określono błędnie, co będzie źródłem problemów podczas obróbki i weryfikacji.
○ W pełni zrozumieć jaki jest cel i stosowania modyfikatorów materiału oraz jak obliczać i wykorzystywać dodatkową (bonusową) tolerancję, gdy w dokumentacji zastosowano modyfikatory.
○ Obliczać wymiary sprawdzianów funkcjonalnych, gdy w dokumentacji zastosowano modyfikatory.
○ Szybciej i łatwiej analizować raporty pomiarowe.
• Możesz zaproponować studium przypadku i wyjaśnić swoje wątpliwości odnośnie interpretacji specyfikacji stosowanych w dokumentacji technicznej wyrobów. Rysunki do studium przypadku powinny być przygotowanie na szkolenie w postaci plików pdf. Dostępność wyrobów na sali szkoleniowej, znacznie ułatwia uczestnikom dyskusję nad interpretacją tolerancji podanych na rysunkach.


Certyfikaty:

Certyfikat PRONOST

Trener icon

Trener PRONOST

image
Organizator szkolenia
Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o
Misja Stworzenie innowacyjnej i rentownej organizacji: zapewniającej naszym pracownikom możliwości rozwoju, opartej na zasadach etyki społecznej, transferującej wiedzę na tematy: Zarządzania Biznesem, Jakością, Środowiskiem i Bezpiec...
Telefon:
+48 33 8580803
Adres e-mail: biuro@pronost.pl
Strona internetowa: http://pronost.pl