Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA

więcej szkoleń organizatora

Jesteśmy młodym dynamicznym zespołem ukierunkowanym na efektywne realizowanie powierzonych zadań, z indywidualnym podejściem do każdego realizowanego projektu. W naszej pracy kierujemy się mottem: KREUJEMY ROZWIĄZANIA, DOSTARCZAMY...

Więcej informacji

Ochrona Środowiska w Przedsiębiorstwie. Sprawozdania, Opłaty, Gospodarka Odpadami

Cena

738,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

05 marzec 2019

Miejsce

Katowice, woj. śląskie

Program szkolenia

Część I: Pozwolenia Środowiskowe, Opłaty za korzystanie ze Środowiska:
I. Obowiązki związane z korzystaniem ze Środowiska
• Prawo Ochrony Środowiska w praktyce, w tym prawo wspólnotowe oraz ustawy
i rozporządzenia wykonawcze
• Obowiązki monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z korzystaniem ze środowiska
• Prowadzenie dokumentacji wynikającej z przepisów ochrony środowiska
• Organy uprawnione do kontroli realizacji obowiązków środowiskowych
• Kontrola WIOŚ - zakres kontroli, uprawnienia inspektora, protokół i zarządzenia pokontrolne
• Sankcje za naruszenia w ochronie środowiska (przepisy karne, administracyjne kary pieniężne, wstrzymywanie działalności)
• Kalendarz terminów sprawozdań środowiskowych

II. Pozwolenia i decyzje środowiskowe
• Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii - kiedy są wymagane, procedury wydawania pozwoleń:
- pozwolenia zintegrowane
- pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
- zgłoszenia instalacji powodującej emisję zanieczyszczeń do powietrza
- pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
- pozwolenia na wytwarzanie odpadów

III. Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska – przykłady praktyczne
• Wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania
• Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, najczęściej popełniane błędy)
• Obowiązujące stawki i formularze w 2018 r.
• Terminy i miejsca przedkładania sprawozdań
• opłaty podwyższone i kary oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar
• Przykłady praktycznych rozwiązań, instrukcje, rady i wskazówki – wspólne wypełnianie wykazu „krok po kroku”
• Wypełnianie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska za rok 2018 na konkretnych przykładach (samochody służbowe, maszyny robocze, kotły grzewcze, procesy produkcyjne, emisja niezorganizowana)
• Raport do KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) – kogo dotyczy, rejestracja w systemie, terminy sprawozdań, zasady sporządzania raportu. Powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBIZE

Część II: Gospodarka Odpadami w praktyce i Baza Danych o Odpadach (BDO):
- Zasady gospodarowania odpadami i obowiązki wytwórcy odpadów
- Sposoby magazynowania i przekazywania odpadów, jak przygotować i oznaczyć miejsca magazynowania odpadów, komu można przekazywać odpady
- Klasyfikacja odpadów - katalog odpadów, nadawanie odpadom odpowiednich kodów - ćwiczenia
- Obowiązkowa ewidencja odpadów - wzory karty przekazania odpadu oraz karty ewidencji odpadu
- Wypełnianie karty przekazania odpadu i karty ewidencji odpadu - ćwiczenie
- Zbiorcze zestawienie danych o odpadach do Marszałka za 2018 r.
- Ćwiczenia w wypełnianiu dokumentów ewidencyjnych oraz zbiorczego zestawienia danych o odpadach, najczęstsze błędy
- Zasady dotyczące postępowania z odpadami, w tym przekazywania ich osobom fizycznym
- Rejestr BDO - kto musi się zarejestrować, gdzie umieszczać numer rejestrowy, kary za brak rejestracji, obowiązujące formularze rejestrowe i aktualizacyjne - które tabele wypełnić, jakie są wymagane załączniki, stawki opłat rejestrowych i rocznych. Jakie zmiany planowane są w zakresie wystawiania KPO w związku z uruchomieniem BDO?
- Obowiązki wprowadzających na rynek opakowania i produkty w opakowaniach (wytwórcy, importerzy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia, niektórzy prowadzący jednostki handlowe)
- Porozumienia dotyczące opakowań wielomateriałowych i opakowań po produktach niebezpiecznych
- Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o pomoc de minimis
- Organizacje odzysku opakowań i sprzętu
- Opłata produktowa

Trener

Szkolenie prowadzone jest przez Trenera praktyka, od lat pracującego jako doradca i konsultant w dziedzinie Ochrony Środowiska, posiadającego duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. Osoba na co dzień współpracująca z organami administracyjnymi publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska

Profil uczestników
- Pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska
- Pracowników, odpowiedzialnych za wypełnianianie formalno-prawnych obowiązków z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie oraz naliczania opłat środowiskowych
- Osób zainteresowanych tematyką ochrony środowiska, które chcą poszerzyć lub ugruntować swoją wiedzę z tego zakresu

Forma szkolenia
wykłady i ćwiczenia

Czas trwania
7 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
- prowadzenie zajęć przez profesjonalnego trenera – praktyka!,
- zajęcia teoretyczne oraz studium przypadku,
- komplet materiałów szkoleniowych,
- catering tj.: obiad, kawę, herbatę, poczęstunek,
- zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane przez BDG HOSSA
- podatek VAT.

Zdobyta wiedza
Szkolenie to ma na celu przybliżenie tematyki związanej z pozwoleniami środowiskowymi oraz opłatami za korzystanie ze środowiska. W trakcie szkolenia zostaną omówione obowiązki ciążące na przedsiębiorcach. Kurs jest przeznaczony zarówno dla osób, które stawiają pierwsze kroki w dziedzinie stosowania przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach jak i dla osób, które już miały z nimi styczność. Początkowa faza szkolenia skupia się na przybliżeniu podstaw ustaw, zasad i omówieniu kluczowych zagadnień ochrony środowiska. W czasie szkolenia skupiamy się na praktycznym zastosowaniu przepisów.

Certyfikaty
zaświadczenie z ukończenia kursu wydane przez BDG HOSSA