Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group

więcej szkoleń organizatora

Od ponad 16 lat z pasją i zaangażowaniem wspieramy przedsiębiorstwa naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich funkcjonowania oraz pracowników w rozwijaniu ich kwalifikacji i budowaniu karier zawodowych. Do zasadniczych...

Więcej informacji

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP zgodnego z ISO 45001

Cena

848,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

26 - 27 listopad 2020

Miejsce

wideokonferencja, woj.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. System Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami normy ISO 45001
a) Elementy Systemu Zarządzania BHP według normy ISO 45001
b) Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań normy ISO 45001

3. Audity – informacje ogólne
a) Cele auditu
b) Rodzaje auditów

4. Planowanie i przygotowanie auditu
a) Kryteria i zakres auditu
b) Dobór zespołu auditorów
c) Podejście procesowe do auditów wewnętrznych
d) Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
e) Ćwiczenia praktyczne

5. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu
a) Techniki audytowania
b) Obiektywne dowody
c) Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
d) Ćwiczenia praktyczne

6. Dokumentowanie wyników auditu
a) Umiejętne formułowanie niezgodności
b) Dokumentowanie niezgodności
c) Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
d) Podsumowanie wyników auditu – raport z auditu
e) Ćwiczenia praktyczne

7. Skuteczne działania poauditowe
a) Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących
b) Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności
c) Definiowanie działań korygujących
d) Ocena skuteczności działań
e) Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia
f) Ćwiczenia praktyczne

8. Dyskusja, podsumowanie

9. Egzamin końcowy

Trener

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania w różnego typu organizacjach, a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.

Profil uczestników
Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z normą ISO 45001, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem perspektywicznych kwalifikacji zawodowych. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego ISO 45001.

Forma szkolenia
wykłady + ćwiczenia

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Zgłoszenia 14 dni przed szkoleniem:
600,00 zł/os. netto (738,00 zł/os. brutto)
Zgłoszenie w późniejszym terminie:
690,00 zł/ os. netto (848,70 zł/ os. brutto)

Cena szkolenia zawiera:
– Przeprowadzenie egzaminu
– Certyfikat Auditora Wewnętrznego języku polskim i angielskim (w przypadku pozytywnie zaliczonego egzaminu)
– Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
– Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Wymagany sprzęt i narzędzia:
– dostęp do internetu
– przeglądarka internetowa
– słuchawki i mikrofon (lub zestaw)

Zdobyta wiedza
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania BHP zgodnego z ISO 45001. Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów w przedsiębiorstwie.
Uzyskanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego przeprowadzania auditów wewnętrznych w celu oceny zgodności z wymaganiami i skuteczności systemu zarządzania BHP

Certyfikaty
Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji i kwalifikacji (otrzymują je osoby, które zdadzą egzamin). Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.