Wymagania ISO 14001:2015 – System zarządzania środowiskowego


ISO 14001:2015 to międzynarodowa norma, która określa wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego (Environmental Management System - EMS). Pomaga organizacjom zmniejszać negatywny wpływ na środowisko. W Polsce ta norma ma oznaczenie PN-EN ISO 14001:2015 i nazywa się "Systemy zarządzania środowiskowego – Wymagania i wytyczne stosowania".

Wymagania ISO 14001 rozdział po rozdziale

Rozdział 4: Kontekst organizacji

4.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
Organizacja musi wiedzieć, jakie wewnętrzne i zewnętrzne czynniki mogą wpływać na jej działania związane ze środowiskiem.

Przykład: Firma produkująca plastikowe opakowania zauważa, że przepisy dotyczące recyklingu stają się coraz bardziej rygorystyczne.

4.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych
Firma musi wiedzieć, czego oczekują od niej różne grupy interesariuszy, takie jak klienci, pracownicy i lokalne społeczności.

Przykład: Przedstawiciele fabryki rozmawiają z mieszkańcami okolicznych domów o ich oczekiwaniach dotyczących redukcji hałasu.

4.3 Określenie zakresu systemu zarządzania środowiskowego
Firma musi jasno określić, jakie działania i procesy obejmuje jej system zarządzania środowiskowego.

Przykład: Firma transportowa obejmuje swoim systemem zarządzania środowiskowego wszystkie operacje logistyczne.

4.4 System zarządzania środowiskowego
Firma musi stworzyć, wdrożyć, utrzymywać i ulepszać system zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001.

Rozdział 5: Przywództwo

5.1 Przywództwo i zaangażowanie
Najwyższe kierownictwo musi być zaangażowane w system zarządzania środowiskowego i wspierać jego realizację.

Przykład: Dyrektor generalny firmy budowlanej uczestniczy w przeglądach środowiskowych i zatwierdza politykę środowiskową.

5.2 Polityka środowiskowa
Firma musi opracować politykę środowiskową, która określa jej zobowiązania do ochrony środowiska i zgodności z przepisami.

Przykład: Polityka środowiskowa firmy produkcyjnej zawiera zobowiązanie do redukcji zużycia wody o 20% w ciągu najbliższych pięciu lat.

5.3 Role, odpowiedzialności i uprawnienia w organizacji
Kierownictwo powinno określić, kto jest za co odpowiedzialny w ramach systemu zarządzania środowiskowego i upewnić się, że wszyscy o tym wiedzą.

Przykład: Menedżer ds. środowiska w firmie chemicznej monitoruje emisje i raportuje wyniki.

Rozdział 6: Planowanie

6.1 Działania odnoszące się do ryzyk i szans
Firma musi identyfikować ryzyka i szanse związane z aspektami środowiskowymi oraz zgodnością z przepisami.

Przykład: Firma energetyczna identyfikuje ryzyko wycieków oleju oraz szanse inwestycji w odnawialne źródła energii.

6.2 Cele środowiskowe i planowanie ich osiągnięcia
Firma powinna ustalać cele środowiskowe i opracowywać plany, jak je osiągnąć.

Przykład: Przedsiębiorstwo wodociągowe ustala cel redukcji strat wody o 15% w ciągu dwóch lat.

Rozdział 7: Wsparcie

7.1 Zasoby
Firma musi zapewnić zasoby potrzebne do utrzymania systemu zarządzania środowiskowego.

Przykład: Firma spożywcza inwestuje w nowoczesne systemy oczyszczania ścieków.

7.2 Kompetencje
Pracownicy muszą mieć odpowiednie umiejętności i wiedzę, aby efektywnie zarządzać środowiskiem.

Przykład: Pracownicy fabryki chemicznej uczestniczą w szkoleniach z zakresu bezpiecznego obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi.

7.3 Świadomość
Pracownicy muszą być świadomi polityki środowiskowej firmy i wiedzieć, jakie są ich role i obowiązki.

Przykład: Firma transportowa organizuje warsztaty dotyczące efektywnego wykorzystania paliwa.

7.4 Komunikacja
Firma musi określić, jak będzie komunikować się w sprawach związanych z zarządzaniem środowiskowym.

Przykład: Przedsiębiorstwo budowlane informuje lokalną społeczność o swoich działaniach na rzecz redukcji hałasu.

7.5 Udokumentowana informacja
System zarządzania środowiskowego musi być udokumentowany, a dokumentacja musi być aktualizowana i przechowywana.

Przykład: Firma farmaceutyczna prowadzi szczegółową dokumentację dotyczącą zużycia energii i odpadów.

Rozdział 8: Działania operacyjne

8.1 Planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi
 Firma musi zarządzać operacjami, które mogą wpływać na środowisko.

Przykład: Zakład przetwórstwa mięsa kontroluje emisje amoniaku.

8.2 Gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne
Firma musi przygotować plany działania na wypadek awarii, które mogą mieć wpływ na środowisko.

Przykład: Rafineria naftowa opracowuje i testuje plany na wypadek wycieku ropy.

Rozdział 9: Ocena efektów działaności

9.1 Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena
Firma musi monitorować i mierzyć swoje wyniki środowiskowe.

Przykład: Elektrownia wodna regularnie sprawdza jakość wody.

9.2 Audit wewnętrzny
Firma powinna regularnie przeprowadzać audyty wewnętrzne, aby sprawdzić, czy system zarządzania środowiskowego działa zgodnie z wymaganiami.

Przykład: Firma produkcyjna zatrudnia audytorów zewnętrznych do oceny swojego systemu zarządzania środowiskowego.

9.3 Przegląd zarządzania
Kierownictwo powinno regularnie przeglądać system zarządzania środowiskowego, aby ocenić jego skuteczność.

Przykład: Co kwartał zarząd firmy odzieżowej przegląda wyniki środowiskowe i planuje dalsze działania.

Rozdział 10: Doskonalenie

10.2 Niezgodności i działania korygujące Firma musi identyfikować i naprawiać problemy oraz podejmować działania zapobiegawcze.

Przykład: Po wykryciu zanieczyszczenia gleby firma rolnicza podejmuje natychmiastowe działania naprawcze.

10.3 Ciągłe doskonalenie
Firma powinna dążyć do ciągłego ulepszania swojego systemu zarządzania środowiskowego.

Przykład: Firma technologiczna wdraża innowacyjne rozwiązania, aby zmniejszyć zużycie energii.

Podsumowanie

Norma ISO 14001:2015 to praktyczne narzędzie dla firm, które chcą poprawić swoje działania na rzecz ochrony środowiska. Obejmuje ona szeroki zakres działań, od identyfikacji kluczowych kwestii środowiskowych, przez planowanie i realizację działań, aż po monitorowanie i ciągłe doskonalenie. Dzięki wdrożeniu ISO 14001 firmy mogą lepiej zarządzać swoimi wpływami na środowisko, co nie tylko pomaga w spełnieniu wymagań prawnych, ale także przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i wzrostu konkurencyjności.

Wiktoria
Autor
Redakcja

Polecane szkolenia

Left
Right