Zapewnienie Jakości


"Zapewnienie jakości to część zarządzania jakością ukierunkowana na zwiększenie zdolności do spełniania wymagań dotyczących jakości"

wg. PN-EN ISO 9000:2001System zarządzania jakością swoim zakresem powinien obejmować wszystkie procesy zachodzące w organizacji. W tym celu należy:

  • ustanowić, wdrożyć i utrzymać politykę przedsiębiorstwa - jest to zadanie najwyższego kierownictwa. Polityka powinna zawierać cele przedsiębiorstwa, zobowiązanie do ciągłego doskonalenia i przestrzegania zasad SZJ. Aby zapewnić, że Polityka firmy jest aktualna, należy dokonywać jej okresowych przeglądów i aktualizacji,
  • stosować podejście procesowe i systemowe - zidentyfikować procesy i ich powiązania, nadzorować je i zarządzać nimi,
  • prowadzić ciągłe doskonalenie - prowadzić pomiary, analizować i nadzorować ich wyniki, reagować na sytuacje w których występują (lub mogą wystąpić) niezgodności,
  • określić wymagania i oczekiwania klienta - budowanie kanałów komunikacyjnych z klientem w celu identyfikacji jego potrzeb, określenie stopnia zadowolenia klienta,
  • efektywnie zarządzać zasobami - zasoby organizacji powinny zapewnić płynny przebieg wszystkich procesów.