Powstawanie norm jakościowych


Jeśli chodzi o powstawanie norm jakościowych historia sięga nie tak daleko, bo roku 1987. Wtedy to międzynarodowa organizacja normalizacyjna ISO przedstawiła serię norm o numerze 9000. Grupa ta obejmowała 5 norm które można przedstawić w następujący sposób:
ISO 9000 - Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości. Wytyczne wyboru i stosowania.
ISO 9001 - Systemy jakości. Model zapewnienia jakości podczas projektowania (konstruowania), produkcji, instalowania i obsługiwania.
ISO 9002 - Systemy jakości. Model zapewnienia jakości w produkcji i instalowaniu.
ISO 9003 - Systemy jakości. Model zapewniania jakości podczas kontroli i badań ostatecznych.
ISO 9004 - Zarządzania jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne.
 


Jeśli chodzi o dokumenty normatywne z zakresu jakości można również do nich zaliczyć Przewodniki (Guide) ISO/IEC które w sposób dokładniejszy przedstawiają istotę stosowania norm jakościowych. Normy przedstawiają najnowsze kierunki zarządzania jakością w wytwarzaniu wyrobów lub dostarczaniu usług zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa jak i w powiązaniach między dostawcami a odbiorcami. 

Ekspansja norm ISO serii 9000 w świecie jest faktem dokonanym, ogromna liczba krajów adoptowała te normy. Europejska Wspólnota Gospodarcza również przyjęła tę grupę norm, ustanawiając w roku 1987 normy europejskie EN 29000, analogicznie do norm ISO w zakresie systemów zapewnienia jakości Przez kolejne lata firmy korzystające z norm zgłaszały swoje uwagi i spostrzeżenia do ISO, aby ten unowocześniał normy zgodnie z wymaganiami rynku i oczekiwaniami klientów. 

Po raz pierwszy normy te znowelizowano 7 lat później, w roku 1994. Wporadzono wtedy szereg zmian. Mianowicie objęto wtedy całość cyklu życia produktu od momentu gdy klient wyrazi swe potrzeby aż do chwili, gdy użyje wyrób. Wersja norm z roku 1994 ma ten sam charakter, co wersje poprzednie, struktura jest również taka sama, zmianie uległa jedynie ich zawartość. Jednym z głównych celów zmian było ułatwienie certyfikacji przez niezależne jednostki potwierdzające zgodność systemu jakości z normą ISO

Kolejna zmiana norm serii ISO 9000 miała miejsce 6 lat później, w oku 2000.