Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

O Izbie


Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana przez 103 założycieli 13 lutego 1990 roku i zarejestrowana 21 marca 1990 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Izba posiada osobowość prawną na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz.U. 35/89 poz.195) i własnego Statutu.


RIG jest kontynuatorem tradycji Izby Handlowej powstałej w Katowicach w 1922 roku, a od 1927 roku Śląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej - działającej do 1950 roku.

Aby zostać Członkiem Izby, należy wypełnić deklarację członkowską oraz ankietę.


Wysokość składki uzależniona jest od ilości zatrudnionych pracowników i ustala ją Rada Izby.

Główne cele i zadania Izby zgodnie ze Statutem:

reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców oraz ich związków w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych i samorządu terytorialnego,
kształtowanie i upowszechnianie oraz promowanie zasad etyki i uczciwości w działalności gospodarczej, w szczególności opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym,
opiniowanie aktów prawnych dotyczących gospodarki, monitorowanie procesu ich wdrażania i funkcjonowania oraz przedstawianie tych ocen wraz z ewentualnymi propozycjami zmian właściwym organom władzy publicznej,
organizowanie pomocy Członkom Izby w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej,
prowadzenie działalności promocyjnej na rzecz Członków Izby oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów z partnerami w kraju i za granicą,
rozwój systemu edukacji przygotowującego kadry dla gospodarki,
podejmowanie działań na rzecz zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich,
wykonywanie zadań wynikających z członkostwa w Krajowej Izbie Gospodarczej,
prowadzenie Sądu Arbitrażowego przy Izbie, a także ośrodka mediacyjnego,
prowadzenie postępowania mediacyjnego i honorowego w sprawach gospodarczych, w których co najmniej jedną ze stron jest Członek Izby,
reprezentowanie interesów przedsiębiorców pracodawców, którzy są Członkami Izby przed władzami publicznymi, organizacjami pracobiorców, w tym w kontaktach ze związkami zawodowymi,
prowadzenie działalności lobbingowej rozumianej jako każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi, zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w celu uwzględnienia w podejmowanych rozstrzygnięciach racji i interesów określonych grup społecznych lub zawodowych – na zasadach określonych ustawą z dnia 07 lipca 2005r. – o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa,
podejmowanie i prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji Członków Izby, pozyskiwanie nowych członków i pobudzanie postaw przedsiębiorczych wśród obywateli, a szczególnie wśród młodzieży,
podejmowanie i prowadzenie działań dla rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych, innowacyjnych i technologicznych.

Dodatkowe informacje

"Bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych"

Od 1 listopada 2009 r. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach rozpoczęła realizację projektu „Bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 8.1 - Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie (Poddziałanie 8.1.1-Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw).

Celem głównym projektu jest rozwój i doskonalenie kadry pracowniczej przedsiębiorstw
i jednostek administracji w woj.śląskim w zakresie: profesjonalnej ochrony informacji wdrażania Systemów Bezpieczeństwa Informacji zgodnie z normą ISO 27001, bezpiecznego zarządzania systemami informatycznymi w aspekcie ochrony informacji i poprawnego stosowania e-podpisu.
W ramach projektu zostaną zrealizowane trzy edycje szkoleń w sześciu blokach tematycznych.

Schemat pojedynczej edycji:

I Auditor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
wg ISO 27001 w przedsiębiorstwie

II Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
wg ISO 27001 w przedsiębiorstwie

III Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych z uwzględnieniem zasad
użytkowania e-podpisu.

IV Auditor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
wg ISO 27001 w administracji

V Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji
wg ISO 27001 w administracji

VI Bezpieczeństwo systemów informatycznych- bezpieczeństwo informacji
wg ISO 27001


W przypadku bloków tematycznych I,II,IV,V po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają dodatkowo certyfikaty kompetencji (auditora wiodącego lub wewnętrznego).

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Adresatem projektu są osoby dorosłe pracujące w oparciu o umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną z województwa śląskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji poza godzinami pracy.

Czas realizacji: od 1 listopada 2009r. do 31 października 2011r.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ ORAZ ZASADY NABORU WRAZ Z DOKUMENTACJĄ REKRUTAYCJNĄ NA STRONIE PROJEKTU

www.bisi.katowice.pl

Oferta firmy

Oferta usługowa Izby:

informacja gospodarcza,
organizacja wyjazdowych misji studyjno-gospodarczych i obsługa przyjazdowych,
organizacja giełd kooperacyjnych, forów gospodarczych itp.,
organizacja międzynarodowych seminariów problemowych z udziałem ekspertów krajowych i zagranicznych,
upowszechnianie krajowych i zagranicznych programów i funduszy wspierania rozwoju przedsiębiorczości,
udostępnianie krajowych i zagranicznych informatorów, katalogów, biuletynów i opracowań specjalistycznych,
poradnictwo dla inwestorów krajowych i zagranicznych,
pośrednictwo w wymianie ofert kooperacyjnych firm członkowskich i kojarzenie z partnerami zagranicznymi,
wydawanie świadectw pochodzenia oraz legalizacja dokumentów w handlu zagranicznym,
współpraca z zagranicznymi izbami przemysłowo-handlowymi, placówkami dyplomatyczno-handlowymi oraz instytucjami rozwoju i promocji gospodarczej, głównie z Europy,
realizacja programów pomocowych UE, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwa Gospodarki,
organizacja, udział w jury i udostępnianie materiałów dotyczących konkursów dla przedsiębiorców,
działalność wydawnicza,
działalność promocyjno-reklamowa,
pomoc w rozstrzyganiu sporów majątkowych w Sądzie Arbitrażowym.

Zobacz szkolenia tej firmy (0)
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Adres: Opolska 15,
Katowice 40-084 , woj. śląskie
Telefon: 032 781 48 56
Fax: 032 351 11 86
Adres e-mail: akmiotek@rig.katowice.pl