Zasady auditowania systemów zarządzania w oparciu o normę ISO 19011


Zasady auditowania najlepiej opisuje norma PN-EN ISO 19011:2005 "Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością lub zarządzania środowiskowego" wyróżniając 5 głównych zasad jakimi powinien kierować się auditor w realizacji swoich obowiązków:

  • Postępowanie etyczne
  • Obiektywna prezentacja (rzetelna prezentacja)
  • Odpowiedzialność zawodowa (należyta staranność zawodowa)
  • Niezależność
  • Dowód (podejście oparte na dowodach)

Postępując zgodnie z powyższymi zasadami audit może być efektywnym i przede wszystkim wiarygodnym narzędziem dostarczającym informacji niezbędnych do doskonalenia wyników działania organizacji. 

Przejdźmy może do krótkiego rozwinięcia powyżej wspomnianych zasad. 
Postępowanie etyczne - Mówiąc o postępowaniu etycznym należy pomyśleć o postępowaniu profesjonalnym, poufnym oraz dyskretnym. 
Obiektywna prezentacja - to przede wszystkim obowiązek przedstawiania faktów zgodnie z prawdą, w sposób dokładny. Audit ma bowiem służyć uzyskaniu wyników auditowych odzwierciedlających sytuacje faktycznie występujące, nie natomiast subiektywne odczucia auditora. 
Odpowiedzialność zawodowa - pod tym pojęciem kryje się pracowitość i rozsądek w auditowaniu, wykazanie odpowiedniej dbałości w wykonywaniu zadań. 

Pozostałe dwie zasady auditowania wiążą się ściśle z samym procesem auditu, co wynika z jego definicji - 'systematyczny, niezależny i udokumentowany proces uzyskania dowodu z auditu'. 
Niezależność - wyraża się w postawie bezstronności oraz formułowaniu obiektywnych wniosków z auditu, a audytorzy zatem powinni być pozbawieni uprzedzeń oraz pozytywnie nastawieni do wykonywanej pracy. 
Dowód - zasada pozwalająca na uzyskanie wiarygodnych i odtwarzalnych wniosków z auditu. Podejście oparte na dowodach, które pozwoli wysnuć prawdziwe wnioski, pomimo oparcia się na ograniczonej liczbę próbek dostępnych informacji. 

Podsumowując audit nie jest żadnego rodzaju kontrolą, nie jest też szukaniem "haków" na niesprawnie działający system. Poprawnie przeprowadzony audit będzie wskazówką służącą ciągłemu doskonaleniu systemu zarządzania jakością, opartego na standardzie ISO 9001. 


Autor: Renata Krawczyk