BSI Group Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500...

Więcej informacji

Zarządzanie ryzykiem wg ISO 31000:2018 Szkolenie z warsztatem z efektywnego angażowania zespołów wdrożeniowych

Cena

3554,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

01 - 03 kwiecień 2020

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

DZIEŃ 1

Trener Małgorzata Biarda

godz. 9.00-17.00

Powitanie i wprowadzenie do kursu
Założenia, cele i struktura kursu
Kluczowe wyzwania i wskazówki do zarządzania ryzykiem
Kto jest właścicielem procesu zarządzania ryzykiem?
Kluczowe terminy i definicje
Norma ISO 31000: 2018 jako zbiór zasad i wskazówek do zarządzania ryzykiem
Zasady zarządzania ryzykiem
Ramy zarządzania ryzykiem
Proces zarządzania ryzykiem
Zakres procesu
Podejście komunikacyjne i konsultacyjne w procesie zarządzania ryzykiem
Przegląd dnia 1

OBIAD 13.00-14.00DZIEŃ 2

Trener Małgorzata Biarda

godz. 9.00-17.00

Przypomnienie najważniejszych tez z dnia 1
Kryteria oceny ryzyka
Identyfikacja ryzyka
Analiza i ewaluacja ryzyka
Plany postępowania z ryzykiem
Monitorowanie i przegląd
Zapisy i raportowanie w procesie zarządzania ryzykiem
Proces wdrożenia: Prezentacja dla kierownictwa wyższego szczebla
Podsumowanie szkolenia – refleksje i opinie

OBIAD 13.00-14.00DZIEŃ 3

godz. 9.00-17.00

Trener Marek Adamski

Powitanie, przedstawienie celów szkolenia oraz struktury kursu


I. Organizacja jako zjawisko społeczne i biznesowe
a) DNA Organizacji/ kultura organizacji
b) Rozwój i doskonalenie organizacji
c) Wiedza i kompetencje w organizacji


II. Człowiek jako członek organizacji
• Jak jest - jak być powinno?
• Świadomość roli własnej w ujęciu organizacyjnym i funkcjonalnym
• Współpraca - co to właściwie jest i od czego zależy?
• Zespół czy grupa?
• Przywódca - Kierownik - Promotor (projekty wdrożeniowe vs audit)
• Rola Audytora jako promotora standardów i zmian (zadnia i kompetencje)


III. Komunikacja w modelu: Projekt – realizacja - proces - zmiana
a) Jak jest - jak być powinno?
b) Efektywna organizacja projektów – przeczytajmy wspólnie instrukcję obsługi...
c) Macierz interesariuszy i beneficjentów - co z tego wynika?
d) Komunikacja:
• komunikacja jako postawa
• wybrane techniki czyli o sztuce argumentowania i prezentowania swoich racji.
• kiedy mówić, kiedy rozmawiać, kiedy kierować a kiedy zarządzać?
• efektywne spotkania; moderowana dyskusja czy otwarty spór a może burza mózgów ?
• okoliczności utrudniające sprawną komunikację w organizacji


IV. Sesja facylitacyjna (warsztat praktyczny uczestników)
a) Wprowadzenie; jak jest – jak być powinno?
b) Szanse - zagrożenia w komunikacji procesowej
c) Mapa działania
d) Dobre praktyki PM


V. Podsumowanie sesji facylitacyjnej + refleksja managerska – jako element efektywnej komunikacji w ramach projektu.
Pytania końcowe

OBIAD 13.00-14.00

Trener

Małgorzata Biarda
Marek Adamski

Profil uczestników
Szkolenie jest adresowane do:

Osób zaangażowanych w planowanie, wdrażanie, utrzymywanie lub nadzorowanie systemu zarządzania ryzykiem ISO 31000
Osób odpowiedzialnych za wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie innych systemów zarządzania (zwłaszcza jakością, środowiskowego, BHP)

Audytorów wewnętrznych i wiodących, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie audytowania obszaru ryzyk i szans w systemach zarządzania.

Wszystkich, którzy odpowiadają za zarządzanie korporacyjne i biorą czynny udział w działaniach operacyjnych firmy (kadra menedżerska średniego i wyższego szczebla, właściciele procesów, eksperci, specjaliści z zakresu zarządzania i planowania w organizacji)

Forma szkolenia
wykłady + ćwiczenia

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
materiały szkoleniowe,
lunch,
przerwa kawowa

Zdobyta wiedza
Dzięki szkoleniu będą Państwo umieli

Zidentyfikować kluczowe wyzwania zarządzania ryzykiem
Wykorzystać znajomość kluczowych pojęć i definicji ISO 31000: 2018 w procesie zarządzania ryzykiem w Państwa organizacji
Zidentyfikować znaczenie i korzyści wynikające z implementacji zasad standardu ISO 31000: 2018 dla Państwa organizacji
Przenieść zasady, ramy i proces zarządzania ryzykiem do Państwa organizacji
Budować zaangażowanie w zespole projektowym
Kreować i współtworzyć efektywną komunikację na wszystkich poziomach organizacji (w tym zarząd) zarówno w układzie hierarchicznym jak i funkcjonalnym.