Instytut Odpowiedzialnego Biznesu

więcej szkoleń organizatora

SzkolenieRODO -to zespół trenerów, legitymujących się członkostwem w Grupie Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji, tytułami radcy prawnego, czy dr nauk prawnych. Ponad 5000 przeszkolonych osób...

Więcej informacji

Warsztaty RODO z Analizy Ryzyka,Audytów,DPIA,Rejestru Czynności,Retencji i Transferów (2 dni)

Cena

1474,77 PLN (brutto)

Termin szkolenia

26 - 27 luty 2020

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Dzień 1 - WARSZTAT Z ANALIZY RYZYKA I DPIA

ROZPOCZĘCIE WARSZTATU - GODZ. 9:00

I. Wykonywanie audytów systemów przetwarzania danych osobowych.
- Podstawowe pojęcia związane z przeprowadzaniem audytów.
- Główne problemy audytorów - jak przygotować się do tej roli?
- Zadanie audytów w procesie wdrażania i stosowania RODO.
- Czym różni się audyt przedwdrożeniowy od audytu walidacyjnego - jakie są ich cele i jakie zadania spoczywają na audytorze?
- Jak sporządzić plan audytu, z uwzględnieniem jego celu i docelowego zakresu? Warsztat.
- Pozyskiwanie materiału źródłowego do audytu. Forma jego dokumentacji w perspektywie dowodowości.
- Jakie środki bezpieczeństwa przy przetwarzaniu danych osobowych są najczęściej stosowane, a jakich wymaga organ nadzorczy? Case study w oparciu o analizę dotychczasowych decyzji i opinii organu nadzorczego.
- Jak badać fizyczne środki bezpieczeństwa, w tym w zakresie infrastruktury budynków i pomieszczeń?
- Jak badać techniczne środki bezpieczeństwa, w tym w zakresie infrastruktury informatycznej?
- Organizacyjne środki bezpieczeństwa - analiza jakie procedury są kluczowe oraz w jaki sposób badać świadomość obowiązków spoczywających na osobach upoważnionych.
- Badanie, czy organizacja jest przygotowana do realizacji uprawnień osób, których dotyczą przetwarzane dane osobowe.
- Jaki powinien być efekt audytu, aby był on użyteczny. W jaki sposób sporządzić raport z audytu systemu przetwarzania danych osobowych?
- Zalecenia pokontrolne - jakie treści powinny zawierać?.

PRZERWA KAWOWA 10:45 - 11:00 (zapewniona przez organizatora)


II. Analiza ryzyka.
- Podejście oparte na ryzyku (risk-based approach) jako fundament RODO.
- Identyfikacja aktywów i zasobów niezbędnych w procesie szacowania ryzyka.
- Parametry analizy ryzyka – skutek i prawdopodobieństwo wystąpienia – jak rozumieć, oceniać i jakie wartości należy im przypisać.
- Jak diagnozować zagrożenia naruszeń ochrony danych osobowych, wynikające z używania konkretnych zasobów?
- Na jakie podatności należy zwrócić uwagę, przy diagnozowaniu konkretnych ryzyk?
- Sposoby oceny ryzyka związanego z wystąpieniem konkretnych zagrożeń.
- Przeprowadzanie szczegółowej analizy na matrycach zaproponowanych przez organizatora - zajęcia warsztatowe.

PRZERWA OBIADOWA 12:45 - 13:30 (we własnym zakresie)

II. Analiza ryzyka - ciąg dalszy.
- Kontynuacja warsztatu z użyciem elektronicznych matryc ryzyk, na konkretnym przykładzie podmiotu przetwarzającego dane osobowe.
- Jak postępować ze zdiagnozowanym ryzykiem.
- Jak sporządzać plany działań, zmierzające do minimalizacji ryzyka - obniżanie ryzyka, transfer ryzyka.

PRZERWA KAWOWA 14:45 - 15:00 (zapewniona przez organizatora)

III. Ocena skutków dla ochrony danych (Data Protection Impact Assessment, OSOD/DPIA).
- Jaki jest cel DPIA?
- Jak ocenić, czy przeprowadzenie DPIA jest wymagane?
- Niezbędne elementy procesu DPIA - art. 35 RODO.
- Formułowanie informacji dotyczących planowanych działań, mogących spowodować skutek dla ochrony danych osobowych.
- Definiowanie interesu administratora, celów oraz podstaw prawnych przetwarzania, mogącego spowodować skutek dla ochrony danych osobowych.
- Jak oceniać niezbędność i proporcjonalność planowanych operacji przetwarzania danych osobowych, względem praw osób, których te dane dotyczą?
- Jak diagnozować zakres danych osobowych, przetwarzanych w ramach planowanych operacji przetwarzania?
- Ocena zdolności do realizacji uprawnień osób, których dotyczą dane przetwarzane w ramach planowanych operacji przetwarzania.
- Jak wybrać i opisać środki bezpieczeństwa, wdrażane w celu ograniczenia ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą?
- Jaka zależność zachodzi pomiędzy przeprowadzeniem DPIA a analizą ryzyka?
- Przygotowywanie DPIA - warsztat. Formuła case studies na wzorcu DPIA.
- Rola Inspektora Ochrony Danych w DPIA.
- Uprzednie konsultacje z organem nadzorczym:
zakres informacji, która należy przedłożyć organowi nadzorczemu,
uprawnienia organu nadzorczego.

IV. Głos publiczności (30 min).
- Pytania uczestników.
- Dyskusja.

ZAKOŃCZENIE WARSZTATU - GODZ. 17:00

---------------------------------------------------------
Dzień 2 - WARSZTAT Z REJESTRU CZYNNOŚCI

ROZPOCZĘCIE WARSZTATU - GODZ. 9:00

I. Zasada ograniczonego przechowywania i retencja danych.
- Minimalizacja czasu przechowywania i zakresu danych osobowych jako podstawa RODO.
- Po jakim czasie należy usuwać dane osobowe?
- Terminy przetwarzania danych osobowych, wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Case study - tworzymy wykaz okresów retencji danych.
- W jaki sposób należy określać terminy przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy wprost nie określają tego przepisy prawa? Case study - tworzymy wykaz okresów retencji danych.
- Instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy wykaz akt.
- Relacja pomiędzy zasadą retencji a obowiązkiem informacyjnym RODO.
- Zasadą retencji a wykonywanie kopii bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych - uwagi praktyczne.
- Jak i gdzie należy zamieścić informacje o planowanych terminach usunięcia danych osobowych?
- Praktyczne rozwiązania związane z wdrażaniem zasady ograniczonego przechowywania

PRZERWA KAWOWA 10:45 - 11:00 (zapewniona przez organizatora)
II. Rejestr czynności przetwarzania (rejestr administratora) i kategorii czynności przetwarzania (rejestr podmiotu przetwarzającego).
- Cele i praktyczne znaczenie rejestrów.
- Obowiązkowe i fakultatywne elementy rejestrów.
- Jakie dodatkowe elementy rejestru czynności warto stosować, w celu ułatwienia zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych?
- Jak ocenić, czy sporządzenie rejestru czynności i rejestru kategorii przetwarzań jest wymagane? Wyłączenia wskazane w RODO.
- Jak wyróżniać i identyfikować „czynności” i „kategorie czynności” przetwarzania, podlegające uwzględnieniu w rejestrach.
- Jak formułować cele przetwarzania danych i jaka jest ich relacja względem zdefiniowanych czynności?
- Opis kategorii danych osobowych oraz kategorii osób, których dotyczą przetwarzane dane.
- Jak uwzględniać odbiorców danych oraz diagnozować, czy dane osobowe są przekazywane poza EOG?
- Jak oceniać zasadność stosowania dodatkowych zabezpieczeń, w przypadku przekazywania danych osobowych do krajów spoza EOG.
- Formułowanie opisu technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, stosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych.
- Monitorowanie aktualności rejestru czynności na danych – jak praktycznie sobie z tym poradzić?

PRZERWA OBIADOWA 12:45 - 13:30 (we własnym zakresie)

III. Warsztat.
- Konstruowanie rejestrów na podstawie konkretnego stanu faktycznego, przy wykorzystaniu autorskich wzorów: rejestru czynności przetwarzania oraz rejestru kategorii czynności przetwarzanie.

PRZERWA KAWOWA 14:45 - 15:00 (zapewniona przez organizatora)

IV. Problematyka transferu danych do państw trzecich.
- Czy rzeczywiście nie przekazujemy danych do państw trzecich? Oprogramowanie, narzędzia, usługi, na które musimy w szczególności zwrócić uwagę.
- Kiedy legalnie można przekazywać dane do państwa trzeciego?
- Jak sprawdzić, czy państwo do którego organizacja transferuje dane osobowe znajduje się na liście “krajów bezpiecznych”.
- Transfer danych do Stanów Zjednoczonych - analiza problematyki oraz omówienie jak krok po kroku sprawdzić czy podmiot do którego transferujemy dane osobowe jest “bezpieczny”.
- Dodatkowe środki zabezpieczeń, stosowane w przypadku przekazywania danych osobowych do krajów spoza listy “krajów bezpiecznych”.
- Konsekwencje transferu danych poza EOG w zakresie dokumentacji i obowiązku informacyjnego.

V. Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO).
- Status Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Zadania i kompetencje organu nadzorczego.
- Postępowanie kontrolne i procedury z nim związane.
- Jak wyglądają kontrole w praktyce?
- Jak przygotować się na kontrolę?
- Zakres odpowiedzialności i administracyjne kary pieniężne.

VI. Głos publiczności (30 min).
- Pytania uczestników.
- Dyskusja.

ZAKOŃCZENIE WARSZTATU - GODZ. 17:00

Trener

Od 2006 roku Administrator Bezpieczeństwa Informacji w licznych spółkach specjalistycznych ze szczególnie wymagającej i „zapalnej” branży telekomunikacyjnej. Odpowiadał w nich za tworzenie zaawansowanych i nowoczesnych architektur systemów przetwarzania danych osobowych. Autor licznych polityk bezpieczeństwa, tworzonych z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki biznesu. Na co dzień wykonuje czynności kontrolne i naprawcze, poprzez realizację audytów wewnętrznych systemów przetwarzania danych osobowych oraz wdrożeń zaleceń wynikających z tych raportów. Ceniony prelegent szkoleń wewnętrznych w branżach specjalistycznych (m.in. informatycznej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, logistycznej). Nadto ABI w spółkach grupy kapitałowej, aktywnej w segmentach wsparcia sprzedaży, e-biznesu, obsługi HR i zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej. Uczestnik Studium zapobiegania i wykrywania nadużyć gospodarczych zgodnie z ACFF.

Profil uczestników
Dla Inspektorów Ochrony Danych, a także dla osób wyznaczonych na to stanowisko. Dla kierownictwa administratorów danych, samodzielnie wdrażających RODO w organizacji lub dla osób nadzorujących ten proces. Dla wszystkich, którzy poszukują zaawansowanych umiejętności stosowania RODO.

Forma szkolenia
Maksymalnie praktyczny, dwu dniowy kurs w formie ćwiczeniowej. Praca na komputerach oraz na autorskich wzorach: analizy ryzyka i matrycy ryzyk, DPIA, oraz rejestru czynności przetwarzania.

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Praktyczna wiedza i umiejętności:
W oparciu o przeprowadzone ćwiczenia, poznasz praktyczne aspekty wykonywania audytów systemów przetwarzania danych osobowych, nabędziesz umiejętności wykonywania obowiązkowej analizy ryzyka, nauczysz się oceniać zasadność, a także przeprowadzać ocenę skutków ochrony danych osobowych (DPIA/OSOD), dowiesz się, jak postępować w przypadku transferu danych osobowych do państw trzecich, dowiesz się jak stosować zasadę ograniczonego przechowywania danych osobowych (retencji)

Wzorcowa dokumentacja:
Otrzymasz pakiet wzorcowej dokumentacji RODO, o wartości 379 zł: polityka ochrony danych, przykładowe obowiązki informacyjne, analiza ryzyka z przykładową matrycą ryzyk (ponad 20 zasobów), rejestr czynności przetwarzań (ponad 20), zbiór przykładowych procedur, związanych z przetwarzaniem danych (ponad 20), akty prawne i wytyczne, wzór umowy powierzenia danych osobowych, nadto wiele użytecznych dokumentów.

Materiały szkoleniowe:
W zakres materiałów szkoleniowych wchodzą: kolorowa broszura z przedstawioną na szkoleniu prezentacją, książeczka z RODO w kieszonkowym formacie, notatnik oraz długopis.

Certyfikaty RODO:
Po szkoleniu, otrzymasz imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu z RODO. Opatrzony hologramem oraz podpisany przez trenera prowadzącego, pozwoli Ci pokazać światu swoje kwalifikacje!

Darmowe wsparcie prawne:
Możesz skorzystać z mailowych konsultacji (do 3 przez 30 dni) w zakresie omówionych zagadnień (wsparcie nie obejmuje przygotowania dokumentacji). Otrzymasz także aktualne akty prawne i wytyczne PUODO oraz Grupy Roboczej art. 29.

Plan Optimum w niezbednikrodo pl:
Dostęp do narzędzia zarządzania systemem ochrony danych osobowych online przez 3 miesiące. Umożliwia ono m. in. generowanie powierzeń, prowadzenie elektronicznego rejestru czynności, czy przyjmowanie zgłoszeń naruszeń ochrony danych online. Stworzone z myślą o maksymalnym ułatwieniu wdrożenia RODO.

Zdobyta wiedza
Zapraszamy na 16 godzin praktycznych ćwiczeń z realizacji wdrożeń RODO oraz bieżącego wykonywania obowiązków IOD. Pamiętaj, że w przypadku braku IOD, jego obowiązki spoczywają na kierownictwie administratora danych.

Poznasz praktyczne aspekty wykonywania audytów systemów przetwarzania danych osobowych, nabędziesz umiejętności wykonywania obowiązkowej analizy ryzyka, nauczysz się oceniać zasadność, a także przeprowadzać ocenę skutków ochrony danych osobowych (DPIA/OSOD), dowiesz się, jak postępować w przypadku transferu danych osobowych do państw trzecich, dowiesz się jak stosować zasadę ograniczonego przechowywania danych osobowych (retencji)


Certyfikaty
Imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu z RODO