Quality Austria-Polska Sp. z o. o.

więcej szkoleń organizatora

Quality Austria, międzynarodowa jednostka zajmująca się kształceniem, certyfikacją i dokonywaniem ocen, powstała w wyniku zgrupowania czterech samodzielnych jednostek, działających od kilkudziesięciu lat na rynku europejskim i światowym.

Więcej informacji

Warsztat ISO 9001:2015 - wdrażanie zmian w praktyce

Cena

1097,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

28 - 29 marzec 2018

Miejsce

Katowice / Mikołów, woj. śląskie

Program szkolenia

1. Kontekst i strony zainteresowane

- Metodyka podejścia do analiz -kontekstu i strona zainteresowanych dla spełnienia wymagań ISO 9001:2015.
- Określenie środowiska (zewnętrznego i wewnętrznego), w którym działa organizacja i jego oddziaływania.
- Zastosowanie narzędzi, zagrożenia i szanse z stosowania wybranych rozwiązań.
- Analiza wymagań normy ISO 9001:2015

WYBRANE NARZĘDZIA STOSOWANE PODCZAS WARSZTATÓW:

PEST, PESTEL, SWOT, 5 sił Portera


2. Podejście do ryzyka i szans

Zastosowanie podejścia „Risk-Based-Thinking” w ISO 9001:2015. Analizy na etapie analiz i definiowania procesów. Implementacja podejścia w systemach funkcjonujących. Zastosowanie narzędzi, zagrożenia i szanse z stosowania wybranych rozwiązań. Przekrojowa analiza wymagań normy ISO 9001:2015

- Identyfikacja ryzyk i szans
- Analiza ryzyka
- Ewaluacja ryzyka
- Implementacja działań związanych z ryzykiem i szansami
- Monitorowanie i ocena

WYBRANE NARZĘDZIA STOSOWANE PODCZAS WARSZTATÓW:

SWOT, Metoda 2 czynników, Metoda 3 czynników, FMEA


3. Udokumentowane informacje

- Zmiana podejścia i wymagań formalnych w ISO 9001:2015.
- Analiza wymagań normy ISO 9001:2015 względem tworzenia i utrzymywania udokumentowanych informacji.
- Zastosowanie wymagań dla udokumentowanej informacji.
- Określanie zasad nadzoru.
- Matryca dla udokumentowanych informacji.
- Wpływ kontekstu i analiz ryzyka.


4. Podejście procesowe

- Identyfikacja procesów organizacji i ich powiązań.
- Identyfikacja procesów zlecanych na zewnątrz.
- Modelowanie podejścia procesowego.
- Ocena skuteczności

WYBRANE NARZĘDZIA STOSOWANE PODCZAS WARSZTATÓW:

Model żółwia, flowchart


5. Zarządzanie zmianą

- Istota zmiany – zdarzenie vs proces
- 3 perspektywy zmiany
- Projektowanie zmian w organizacji
- Diagnoza niezbędnych zmian
- Grupy robocze i wdrażanie zmian
- Kontrola wprowadzonych zmian

WYBRANE NARZĘDZIA STOSOWANE PODCZAS WARSZTATÓW:

Pola sił Kurta-Lewina, ADKAR, Kanwa, Kanban


6. Zarządzanie wiedzą

- Lokalizowanie wiedzy
- Analiza luk wiedzy
- Zbieranie wiedzy
- Dzielenie i transfer wiedzy
- Wykorzystywanie wiedzy
- Przegląd wiedzy


7. Niezgodne wyjścia

- Analiza wymagań normy.
- Omówienie i zastosowanie cyklu PDCA
- Korekcja i działania korygujące.
- Analizy przyczyn źródłowych

WYBRANE NARZĘDZIA STOSOWANE PODCZAS WARSZTATÓW:

Diagram rybich ości, Diagram Pareto, 5 why, 5-6-3

Trener

Doświadczony trener Quality Austria Polska, auditor Systemów Zarządzania

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do:
- Pełnomocnicy ds. ISO 9001:2015
- osób, które brały już udział w szkoleniach dot. zmian w ISO 9001:2015 i chcą ugruntować swoją wiedzę
- konsultanci i wdrożeniowcy systemów ISO 9001
- właściciele procesów
- osoby, które chcą podnieść swoje kwalifikacje w praktycznym wdrażaniu ISO 9001

Forma szkolenia
Warsztat to 16 godzin intensywnych ćwiczeń w małej grupie (do 12 osób)

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
- 39% rabatu na szkolenie
- Przeprowadzenie warsztatu
- Drobne poczęstunki oraz napoje ciepłe i zimne w - trakcie przerw w szkoleniu
- Posiłek w ciągu dnia
- Komplet drukowanych materiałów szkoleniowych
- Wydanie certyfikatu / zaświadczenia o uczestnictwie
- Materiały szkoleniowe przesłane uczestnikom na adres e-mail po zakończeniu kursu (na życzenie)

Zdobyta wiedza

Celem warsztatu jest:
- ugruntowanie i weryfikacja posiadanej wiedzy z zakresu wymagań ISO 9001:2015
- przećwiczenie sposobu wdrożenia nowych wymagań ISO 9001 w codziennej pracy
- wskazanie i omówienie miejsc, w których moga wystąpić problemy, wątpliwości, błędy

Certyfikaty
Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o uczestnictwie w warsztacie. Wydawcą zaświadczenia jest jednostka certyfikacyjna.