LYNSKY SOLUTIONS SP. Z O.O.

więcej szkoleń organizatora

Firma Lynsky Solutions specjalizuje się w audycie, doradztwie biznesowym, usługach szkoleniowych, zarządzaniu przez jakość oraz zarządzaniu energią. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich przedsiębiorstw branży produkcyjnej...

Więcej informacji

Six Sigma Black Belt

Cena

8364,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

11 marzec - 13 czerwiec 2019

Miejsce

Kraków, woj. małopolskie

Program szkolenia

Szkolenia Black Belt to 10 dni szkoleniowych podzielonych na 3 zjazdy: 3 dni + 3 dni + 4 dni.

Zapraszamy do zapisu na edycję wiosenną Six Sigma:
11-12-13 marzec + 8-9-10 kwiecień + 10-11-12-13 czerwiec 2019r.

Moduł I - White Belt

Moduł II - Yellow Belt

Moduł III - Green Belt

Moduł IV - Black Belt

Moduł I - White Belt
1 dzień:

1. Podstawy Six Sigma
1.1. Historia metody
1.2. Istota i cele Six Sigma
1.3. Struktura organizacyjna
1.4. Role i odpowiedzialności w zespole Six Sigma
1.5 Różnice między Six Sigma a innymi metodami i systemami zarządzania jakością
2. Prowadzenie projektów Six Sigma - algorytm DMAIC
2.1. Define
2.2. Measure
2.3. Analyze
2.4. Improve
2.5. Control

Moduł II - Yellow Belt
2 dzień:

1. Define
1.1. Karta projektu Six Sigma
1.2. Głos klienta – VOC
1.3. Model Kano
1.4. Zadanie projektowe – faza Define

2. Measure
2.1. Dane mierzalne i atrybutywne
2.2. Cechy krytyczne dla jakości – CTQ
2.3. Rozkład normalny
2.4. Analiza systemu pomiarowego – MSA – poziom I
2.5. Zadanie projektowe – faza Measure

3. Analyze
3.1. Diagram Ishikawy
3.2. Histogram
3.3. Zdolność procesu – poziom I
3.4. Zadanie projektowe – faza Analyze

4. Improve
4.1. Analiza kosztów i korzyści - CBA
4.2. FMEA – poziom I
4.3. Poka yoke
4.4. Analiza regresji
4.4. Zadanie projektowe – faza Improve

3 dzień:

5. Control
5.1. Standaryzacja procesu
5.2. SPC – poziom I
5.2.1. Karty kontrolne dla cech mierzalnych
5.2.2. Karty kontrolne dla cech atrybutywnych
5.3. Zadanie projektowe – faza Control

6. Prezentacja rozwiązań zadania projektowego - DMAIC

7. Struktura organizacyjna, kompetencje, zakres odpowiedzialności
7.1. Green Belt
7.2. Black Belt,
7.3. Master Black Belt
7.4. Champion

8. Podsumowanie poziomu Yellow Belt

9. Test sprawdzający na poziomie Yellow Belt

Moduł III - Green Belt
4 dzień:

1. Define
1.1. Benchmarking
1.2. QFD
1.3. Model Kano
1.4. Podsumowanie – narzędzia fazy Define
1.5. Własny projekt Six Sigma - Zdefiniowanie projektów do realizacji

2. Measure
2.1. Pobieranie próbek z procesu
2.2. Plany pomiarów
2.3. Analiza systemu pomiarowego – MSA – poziom II
2.3.1. Analiza systemu pomiarowego dla cech mierzalnych
2.3.2. Analiza systemu pomiarowego dla cech atrybutywnych
2.3.3 MSA – Case study
2.4. Podsumowanie – narzędzia fazy Measure
2.5. Własny projekt Six Sigma – wybór cech do pomiaru i zaprojektowanie systemu pomiarowego

5 dzień:

4. Analyze
4.1. Analiza Pareto
4.2. DOE
4.3. Zdolność procesu i maszyny – poziom II
4.3.1. Zdolność krótkoterminowa
4.3.2. Zdolność długoterminowa
4.3.3. Zdolność procesu - Case study
4.4. Podsumowanie – narzędzia fazy Analyze
4.5. Własny projekt Six Sigma – Analiza zebranych danych


5. Improve
5.1. Testy hipotez
5.2. FMEA – poziom II
5.2.1. FMEA produktu
5.2.2. FMEA procesu
5.2.3. FMEA – Case study
5.4. SMED
5.5. Podsumowanie – narzędzia fazy Improve
5.5. Własny projekt Six Sigma – Wybór metody optymalizacji

6 dzień:

5. Control
5.1. SOP – Standardowa procedura operacyjna
5.2. VM – zarzdzanie wizualne
5.3. Plany kontroli
5.3. SPC – statystyczne sterowanie procesami – poziom II
5.3.1 Karty kontrolne dla cech mierzalnych
5.3.2. Karty kontrolne dla cech atrybutywnych
5.3.3. Przykłady innych kart (CUSUM, MA, EWMA)
5.4. Podsumowanie – narzędzia fazy Control
5.3. Własny projekt Six Sigma – Sterowanie udoskonalonym procesem

6. Prezentacje projektów własnych i dyskusja

7. DFSS i DMDV

8. Podsumowanie szkolenia na poziomie Green Belt

9. Test sprawdzający na poziomie Green Belt

Moduł IV - BLack Belt

7 dzień

1. Zarządzanie projektem Six Sigma
1.1. Zarządzanie projektami – definicje, cechy i kluczowe parametry projektu.
1.2. Fazy cykl życia projektu na tle cyklu DMAIC
1.3. Struktura, role i uprawnienia zespołu projektowego Six Sigma
1.4. Zarządzanie zespołem projektowym - dobór członków zespołu projektowego i praca ze sponsorami projektu
1.5. Metody doboru tematów projektów, ich wyboru i weryfikacji
1.6. Zarządzanie ryzykiem w projekcie Six Sigma
1.7. Ocena rezultatów biznesowych projektu (NPV, ROI itp.)

2. Kreatywne rozwiązywanie problemów
2.1. Metody rozwiązywania problemów– przegląd metod stosowanych w organizacjach
2.2. Metody kreatywnego rozwiązywania problemów - warsztaty
2.2.1. Metoda burzy mózgów i jej odmiany
2.2.2. Meta plan.
2.2.3. Mapa myśli.
2.2.4. Metoda Walta Disney’a.
2.2.5. Metoda 6 kapeluszy de Bono.


8 dzień

3. Kompetencje menedżerskie
3.1. Nowoczesne przywództwo i efektywne zarządzanie zespołem
3.2. Krytyka oraz system zachęt i kar w kierowaniu zespołem
3.3. Zarządzanie czasem
3.4. Techniki komunikacji i prezentacji

9-10 dzień

4. Zaawansowane narzędzia statystyczne wykorzystywane w Six Sigma
4.1. Narzędzia statystyczne w cyklu DMAIC – przegląd
4.2. Miary jakości Six Sigma (DPU, DPO, DPMO, FPY, RTY, zdolność krótkoterminowa i długoterminowa)
4.3. Zaawansowane zagadnienia SPC i MSA - ocena zdolności procesów dla rozkładów innych niż normalne, zaawansowane i wielowymiarowe karty kontrolne Shewharta - karta EWMA, CUSUM, MA, T2 Hotellinga, metody analizy systemów pomiarowych – metoda średniej i rozstępów (ARM), metoda ANOVA (wersja z interakcją i bez interakcji), ocena zdatności w przypadku oceny alternatywnej, wyznaczanie i interpretacja współczynnika kappa Cohena, analiza specyficzne przypadków MSA
4.4. Dokładność ocen statystycznych – budowa przedziałów ufności
4.5. Wnioskowanie statystyczne – testy t-studenta, test Fishera, nieparametryczny test U Manna-Whitneya, funkcja mocy testu, wyznaczanie liczności próbki gwarantującej określony poziom dokładności wnioskowania.
4.6. Analiza korelacji i regresji – współczynnik korelacji, współczynnik determinacji, wyznaczanie i interpretacja równania regresji liniowej (prostaregresji), regresja wieloraka, ocena błędów modelu, testy statystyczne.
4.7. Analiza wariancji (ANOVA i MANOVA) - jednoczynnikowa i wieloczynnikowa analiza wariancji.
4.8. Formułowanie problemu, procedury rachunkowe, analiza wyników, zalety i ograniczenia metody, analizy normalności równości wariancji – (testy Bartletta, Hartleya), testy post-hoc do badania istotności różnic pomiędzy średnimi (test Fishera - NIR, wielokrotnych porównań Tukeya), analizy nieparametryczne –(test Kruskala-Wallisa, test Friedmana).
4.9 Wybrane zaawansowane metody statystyczne – analiza przeżycia (Weibulla), analiza regresji logistycznej, analiza kowariancji (ANCOVA)
4.10. Oprogramowanie dla metod statystycznych w Six Sigma – Excel, Minitab, Statistica - przykłady wykorzystania

6. Podsumowanie szkolenia na poziomie Black Belt

7. Test sprawdzający na poziomie Black Belt

Trener

Trener Lynsky Solutions, Specjalista Six Sigma mający na swoim koncie wiele projektów Six Sigma oraz przeszkolonych uczestników.

Profil uczestników
Szkolenie adresowane jest do specjalistów ds. jakości, produkcji, inżynierów jakości, produkcji, procesów, kierowników, którzy będą aktywnie uczestniczyć w realizacji projektów Six Sigma, a także chcą samodzielnie prowadzić projekty doskonalące.Forma szkolenia
intensywne wykłady + ćwiczenia

Czas trwania
80 godzin (10 dni)

W cenę wliczono
- Dwa certyfikaty Six Sigma Black Belt - w tym certyfikat jednostki certyfikującej,
- Materiały szkoleniowe,
- Dostęp do platformy e-learningowej,
- Nadzór mentora podczas wykonywania projektu Six Sigma Black Belt,
- Obiady,
- Przerwy kawowe.

Zdobyta wiedza
Szkolenie gwarantujące nabycie umiejętności do prowadzenia samodzielnie projektów Six Sigma.
100% pozytywnych opinii i komentarzy.
Podwójny proces certyfikacji! - Uznawany na całym świecie Certyfikat Jednostki Certyfikującej
Tworzysz swój własny projekt Six Sigma i na bieżąco konsultujesz go z mentorem.
Szkolenie prowadzone w formie intensywnych warsztatów


• Poznanie jednej z najskuteczniejszych metod zarządzania jakością
• poznanie sposobu realizacji projektów w ramach Six Sigma – algorytmu doskonalenia DMAIC
• poznanie narzędzi statystycznych i analitycznych wykorzystywanych w Six Sigma
• przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w projektach Six Sigma
• przygotowanie do samodzielnego pokierowania projektem doskonalącym

Certyfikaty
Szkolenie objęte procesem podwójnej certyfikacji!
Uczestnicy otrzymują rejestrowany Certyfikat Six Sigma Black Belt wydawany przez LQcert oraz znany na całym świecie Certyfikat Jednostki Certyfikującej