INSTYTUT KSZTAŁCENIA MENADŻERÓW JAKOŚCI

więcej szkoleń organizatora

Nasz Instytut od 15 lat zajmuje się szkoleniami, doskonaleniem oraz wdrożeniami systemów zarządzania w oparciu o normy serii ISO oraz norm branżowych, oznaczenia CE, SCC/VCA na terenie całej Polski. Świadczymy również w pozytywnym...

Więcej informacji

RODO – Odpowiedzialność i obowiązki Inspektora Ochrony Danych

Cena

1476,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

29 - 30 sierpień 2019

Miejsce

Kraków, woj. małopolskie

Program szkolenia

Dzień I
Bezpieczeństwo danych osobowych i organizacji
Co to jest bezpieczeństwo danych osobowych?
Jak określić cele przetwarzania danych osobowych?

Bezpieczeństwo danych osobowych – wymagania RODO
Przepisy ogólne
Przedmiot i cele
Materialny zakres stosowania
Terytorialny zakres stosowania
Definicje
Zasady
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych
Zgodność przetwarzania z prawem
Warunki wyrażenia zgody
Warunki wyrażenia zgody przez dziecko w przypadku usług społeczeństwa informacyjnego
Przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa
Przetwarzanie niewymagające identyfikacji
Prawa osoby, której dane dotyczą
Przejrzystość oraz tryb korzystania z praw
Informacje i dostęp do danych osobowych
Sprostowanie i usuwanie danych
Prawo do sprzeciwu oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach
Ograniczenia
Administrator i podmiot przetwarzający
Obowiązki ogólne
Bezpieczeństwo danych osobowych
Ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje
Inspektor ochrony danych
Kodeksy postępowania i certyfikacja
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Ogólna zasada przekazywania
Przekazywanie na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony
Przekazywanie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń
wiążące reguły korporacyjnych
Przekazywanie lub ujawnianie niedozwolone na mocy prawa Unii
Wyjątki w szczególnych sytuacjach
Międzynarodowa współpraca na rzecz ochrony danych osobowych
Niezależne organy nadzorcze
Niezależny status
Właściwość, zadania i uprawnienia
Współpraca i spójność
Europejska rada ochrony danych
Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje
Przepisy dotyczące szczególnych sytuacji związanych z przetwarzaniem
Akty delegowane i akty wykonawcze

Bezpieczeństwo informacji i organizacji
Polityki bezpieczeństwa informacji
Organizacja bezpieczeństwa informacji
Bezpieczeństwo zasobów ludzkich
Zarządzanie aktywami
Kontrola dostępu
Kryptografia
Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
Bezpieczna eksploatacja
Bezpieczeństwo komunikacji
Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów
Relacje z dostawcami
Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa informacji
Aspekty bezpieczeństwa informacji w zarządzaniu ciągłością działania
Zgodność
Egzamin

Trener

Trenerzy posiadają wieloletnie doświadczenie praktyczne we wdrażaniu, audytowaniu i doskonaleniu systemów bezpieczeństwa informacji i polityk bezpieczeństwa danych osobowych.

Profil uczestników
Wyższa i średnia kadra kierownicza
Administratorzy danych
Administratorzy bezpieczeństwa informacji
Kadra kierownicza
Kierownictwo techniczne

Forma szkolenia
Wykłady i konwersatorium przeplatane praktycznymi ćwiczeniami związanymi ściśle z dziedziną branży uczestników.

Czas trwania
12 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
uczestnictwo w szkoleniu,
zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu lub po zdaniu egzaminu Certyfikat Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
materiały szkoleniowe wysyłane na e-mailem uczestników,
konsultacje z Trenerem (w trakcie szkolenia) na tematy związane z tematem szkolenia,
obiady podczas szkolenia,
poczęstunki kawowe


Zdobyta wiedza
zapoznanie się z wymaganiami RODO i projektu ustawy wdrażającej RODO
praktyczna wiedzę w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji w tym danych osobowych

Certyfikaty
Po zdanym egzaminie Uczestnik otrzyma certyfikat Inspektora Ochrony Danych Osobowych