TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach,...

Więcej informacji

Pełnomocnik, Audytor Wewnętrzny SZŚ ISO 14001:2015

Cena

999,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

12 - 14 grudzień 2020

Miejsce

WARSZAWA, woj. mazowieckie

Program szkolenia

I Wprowadzenie

-Powitanie uczestników,
-przedstawienie się trenera,
-prezentacja uczestników,
-Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu,
-Omówienie szkolenia.


II System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

-Definicje i terminologia dotycząca ISO 14001:2015
-Omówienie wymagań systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2015 ( Kontekst organizacji, Przywództwo, Planowanie, Wsparcie, Działania operacyjne, Ocena efektów działalności, Doskonalenie)

III Pojęcia dotyczące audytów

-Pojęcia audytów,
-Cele auditu,
-Rodzaje auditów,
-Powody przeprowadzania audytów.


IV Wytyczne normy ISO 19011:2018 dotyczącej audytowania

-Prowadzenie auditów,
-Rodzaje prowadzonych auditów,
-Wymagania wobec audytorów,
-Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń,
-Efektywność procesu audytowania.


V Proces przeprowadzania audytu

-Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań),
-Spotkanie otwierające,
-Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia),
-Spotkanie zamykające,
-Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.


VI Mowa ciała audytora

-Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.

VII Cykl (PDCA)

VIII Zarządzanie ryzykiem, udokumentowane informacje, efektywne wskaźniki procesowe.

IX Nadzór i działania systemowe

X Nowa rola Pełnomocnika Zarządu (Przedstawiciela kierownictwa) - zadania i obowiązki

XI Narzędzia, metody i techniki doskonalenia oraz rozwiązywania problemów

XII. Zarządzanie grupą

-Umiejętności interpersonalne Pełnomocnika,
-Zarządzanie grupą,
-Zarządzanie czasem,
-Motywowanie,
-Konflikty i ich rozwiązywanie
-Komunikacja i mowa ciała
-Prezentacje i wystąpienia publiczne

XIII. Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.

Trener

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Pełnomocników, Audytorów do praktykujących Pełnomocników, Audytorów a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą zasad i metod wdrażania, audytowania oraz utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2015 oraz Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015.

Program skierowany jest do wszystkich osób posiadających status studenta, pracowników uczelni wyższych, szkół oraz absolwentów do 24 miesięcy od ukończenia studiów.

Osoby niespełniające kryteriów mogą uczestniczyć w szkoleniu w cenie regularnej 1690 zł.

Forma szkolenia
prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku

Czas trwania
24 godzin (3 dni)

W cenę wliczono
-udział w szkoleniu,
-pomoc w rezerwacji hotelu,
-profesjonalne materiały szkoleniowe,
-zestaw gadżetów firmowych,
-przerwy kawowe, lunch,
-certyfikat Audytora Wewnętrznego SZŚ ISO 14001:2015 (w języku: polskim, angielskim, niemieckim),
-certyfikat Pełnomocnika SZŚ ISO 14001:2015 (w języku: polskim, angielskim, niemieckim),
-możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Zdobyta wiedza
- Zdobycie oraz doskonalenie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania, utrzymania i doskonalenia szś,

-planowania i nadzorowania programu audytów wewnętrznych,

-poznanie „dobrej praktyki" w zakresie wykonywania audytów środowiskowych,

-możliwość przećwiczenia, doskonalenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania SZŚ ISO 14001:2015,

-możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy szś i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

-zrozumienie kontekstu organizacji (czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych), podejścia opartego na ryzyku i szansach.

Certyfikaty
certyfikat Audytora Wewnętrznego SZŚ ISO 14001:2015 (w języku: polskim, angielskim, niemieckim),
certyfikat Pełnomocnika SZŚ ISO 14001:2015 (w języku: polskim, angielskim, niemieckim),