SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla...

Więcej informacji

PDCA PROBLEM SOLVING

Cena

1586,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

23 - 24 marzec 2020

Miejsce

Poznań, woj. wielkopolskie

Program szkolenia


I. PLAN
Identyfikowanie problemów (What?)
Zidentyfikuj i opisz analizowany problem
Sformułuj deklarację problemu w jasny i klarowny sposób
Ustal mierzalne i osiągalne cele dla rozwiązania problemu
Przeprowadź analizę problemu (Why?)
Podziel analizowany system na poszczególne procesy i przeprowadź ich mapowanie
Metodą „burzy mózgów” zidentyfikuj możliwe przyczyny problemu
Zbierz i przeanalizuj dane dla zidentyfikowania przyczyny źródłowej
Sformułuj hipotezy
Zweryfikuj lub skoryguj wyjściową deklarację problemu
Narzędzia:
Obserwacja procesu z wykorzystaniem SPC
Analiza stratyfikacyjna Koepner-Tregoe
Mapowanie procesu
Tworzenie diagramów przepływowych
Tworzenie diagramów Cause & Effect (Ishikawy)
Stosowanie Metody 5Why

II.DO
Wypracuj rozwiązanie:
Określ kryteria sukcesu dla eksperymentów
Zaprojektuj eksperymenty dla testowania hipotez
Testuj rozwiązanie:
Testuj skuteczność rozwiązania w ramach pilotażu lub próby
Narzędzia:
Design of Experiment (DOE)
Szkolenie w metodologii TWI (Training Within Industry)

III.CHECK
Przeprowadź ewaluację wyników:
Zbierz i przeanalizuj dane dotyczące skuteczności rozwiązania
Przeprowadź ocenę hipotezy wyjściowej
Osiągnij oczekiwany wynik:
Jeśli TAK przejdź do ACT
Jeśli NIE ponownie wróć do Plan, zrewiduj deklarację problemu i hipotezę wyjściową
Narzędzia:
Obserwacja procesu SPC
Karty Kontrolne
Wskaźniki Key Performance Indicators

IV.ACT
Wdróż rozwiązanie w pełnym zakresie:
Zidentyfikuj zakres zmian systemowych i potrzeb szkoleniowych dla pełnego wdrożenia
Zaplanuj narzędzia bieżącej kontroli dla wdrożonego rozwiązania
Obejmij wdrożone rozwiązanie działaniami Continous Improvement
Szukaj innych możliwości doskonalenia dla wdrożonych rozwiązań
Narzędzia:
Mapowanie procesu (nowy, skorygowany proces)
Standaryzacja
Narzędzia wizualizacji - Visual Management
Tworzenie rozwiązań Poka Yoke - Error Proofing
Szkolenie w metodologii TWI

Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Proces szkolenia,
materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
wszelkie koszty związane z trenerem,
ankieta ewaluacyjna,
imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i nowe kwalifikacje,
przerwy kawowe, lunch,
poszkoleniowe konsultacje z trenerem

Zdobyta wiedza
Zdobycie umiejętności stosowania cyklu PDCA do rozwiązywaniu problemów w organizacjach produkcyjnych
Zdobycie umiejętności narzędzi i technik związanych z metodą PDCA
Stworzenie standardowej metody rozwiązywania problemów
Zdobycie umiejętności wykorzystywania metody “Root Cause Analysis” dla eliminacji powtarzających się problemów
Przygotowanie wdrożenia praktycznych rozwiązań
Zdobycie umiejętności oceny rezultatów dla wdrażanych rozwiązań

Certyfikaty
Imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu i nowe kwalifikacje