Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group

więcej szkoleń organizatora

Od ponad 16 lat z pasją i zaangażowaniem wspieramy przedsiębiorstwa naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich funkcjonowania oraz pracowników w rozwijaniu ich kwalifikacji i budowaniu karier zawodowych. Do zasadniczych...

Więcej informacji

Manager (Pełnomocnik) ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Cena

1094,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

06 - 07 kwiecień 2020

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Idea i podstawy Systemu Zarządzania Jakością
a) System Zarządzania Jakością
b) Podstawy systemu zarządzania jakością i filary jego skuteczności

3. Planowanie Systemu Zarządzania Jakością
a) Manager (Pełnomocnik) ds. SZJ oraz jego rola w systemie
b) Określenie kontekstu organizacji
c) Zakres Systemu Zarządzania Jakością
d) Procesy i ich wzajemne zależności
e) Podejście odnoszące się do ryzyka i szans
f) Polityka Jakości i cele jakości
g) Dokumentacja systemu zarządzania jakością
h) Wymagania normy ISO 9001

4. Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością
a) Wprowadzanie zmian w Organizacji wynikających z regulacji Systemu Zarządzania Jakością
b) Zarządzanie informacją
c) Świadomość projakościowa pracowników Organizacji

5. Weryfikacja Systemu Zarządzania Jakością
a) Audity wewnętrzne
b) Przegląd systemu przez kierownictwo sposobem oceny skuteczności Systemu zarządzania Jakością
c) Monitorowanie i pomiary oraz analiza i ocena wyników
d) Audity zewnętrzne

6. Nadzorowanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
a) Postępowanie z niezgodnościami – idea działań korygujących
b) Zarządzanie zmianami
c) Doskonalenie systemu zarządzania

7. Dyskusja, podsumowanie

8. Egzamin końcowy

Trener

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania w różnego typu organizacjach, a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Managerów (Pełnomocników), a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Managera (Pełnomocnika) Systemu Zarządzania Jakością wg normy
ISO 9001.

Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia praktyczne

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
890,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(1094,70 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
1. Przeprowadzenie egzaminu
2. Certyfikaty Managera
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
3. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
4. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
5. W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Zdobyta wiedza
Zapoznanie uczestników z planowaniem Systemu Zarządzania Jakością w organizacji, jak również
z zasadami jego wdrażania i roli, jaką pełni Manager (Pełnomocnik) ds. SZJ w procesie. Uczestnicy szkolenia poznają efektywne metody doskonalenia Systemu Jakości, jak również skuteczne metody nadzoru nad Systemem w Organizacji.


Certyfikaty
Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji i kwalifikacji (otrzymują je osoby, które zdadzą egzamin). Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.