ODO 24 sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

ODO 24 to firma, oferująca kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawiamy na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz na trwałe relacje z naszymi klientami – budujemy je w oparciu...

Więcej informacji

Jak zapewnić i utrzymać zgodność z ustawą DODO? - całodniowe szkolenie dla IOD i ADO

Cena

799,50 PLN (brutto)

Termin szkolenia

19 grudzień 2019

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

09.00 - 9.15 – Rejestracja
09.15 - 9.30 – Wstęp
Szkolenie rozpoczniemy krótką rozmową nt. Państwa oczekiwań, zapytamy o zagadnienia na wyjaśnieniu których szczególnie Państwu zależy.

Moduł I 9.30 - 11.00
I. Zakres obowiązywania ustawy:
•współzależności między ustawą DODO, a RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych
•podmioty zobowiązane do stosowania ustawy DODO
•wyłączenia stosowania ustawy DODO

II.Wyjaśnienie najważniejszych pojęć określonych w DODO
•dane osobowe
•naruszenie ochrony danych osobowych
•przetwarzanie
•profilowanie
•pseudominizacja
•administrator
•podmiot przetwarzający
•odbiorca danych
•strona trzecia
•właściwy organ

III. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

• Zgodność przetwarzania danych,
• Zasady przetwarzania danych wrażliwych,
• Zasady profilowania,
• Zasada poprawności danych,
• Zasada anonimizacja danych,
• Zasada rozróżnienia danych,
• Zasady udostępniania
• Zasady przetwarzania danych w działalności administratora
11.30 - 11.45 Przerwa kawowa

MODUŁ II - 11.15-13.30
I. Obowiązki administratora danych
• stosowanie odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych
• status i obowiązki współadministratorów danych
• współpraca z podmiotem przetwarzającym
• wykaz kategorii czynności przetwarzania
• ewidencjonowanie operacji przetwarzania
• ocena skutków planowanych operacji przetwarzania
• upoważnienie do przetwarzanie danych
• zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego
• zawiadamianie osób, których dane dotyczą o naruszeniach
• dokumentacja związana z ochroną danych osobowych
13.30-14.00 - LUNCH

MODUŁ III 14.00-15.15
I. Status inspektora ochrony danych
• obligatoryjne wyznaczenie inspektora ochrony danych (IOD)
• zadania IOD
• odpowiedzialność IOD
II. Prawa osób, których dane dotyczą i sposoby ich realizacji
• prawo do uzyskania informacji (obowiązek informacyjny),
• prawo dostępu do danych,
• prawo do sprostowania danych,
• prawo do usunięcia danych,
• prawo do czasowego ograniczenia przetwarzania,
• zasady realizacji praw osób.
15.15-15.30 Przerwa kawowa

MODUŁ IV 15.30-16.45
I. Organ nadzorczy
• Podmioty sprawujące nadzór nad przetwarzaniem danych
osobowych,
• Zadania podmiotów sprawujących nadzór
• Uprawnienia podmiotów sprawujących nadzór
• Środki ochrony prawnej
II. Wybrane przepisy przejściowe
• Wymiar sprawiedliwości
• Organy ścigania
• Służby specjalne

16.45 - 17.00 – Zakończenie szkolenia - Wydanie Certyfikatów.
Pożegnanie Uczestników

Trener

Tomasz Ochocki
Kierownik zespołu merytorycznego.
Ekspert ds. ochrony danych osobowych,specjalista ds. zarządzania kryzysowego
Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001:2013) oraz zarządzania ciągłością działania (ISO 22301). Ukończył podyplomowe studia z zakresu ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz analizy bezpieczeństwa i zagrożeń terrorystycznych. Autor ogólnopolskich publikacji branżowych oraz bloga poświęconego tematyce ochrony danych osobowych. Autor oraz prelegent dedykowanych szkoleń pracowniczych z zakresu bezpieczeństwa informacji.

Piotr Liwszic
Specjalista ds. ochrony danych
Wieloletni pracownik instytucji państwowych, w których odpowiadał m.in. za nadzór nad bezpieczeństwem informacji, w tym informacji niejawnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.
W kręgu jego zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z prawem do przenoszenia danych oraz oceną skutków przetwarzania. w ODO 24 odpowiada za przeprowadzanie audytów oraz szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.
Autor książki: Inspektor Ochrony Danych Praktyczny poradnik dla osób pełniących funkcję Inspektora Ochrony Danych oraz współautor książki: Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz.

Adw. Łukasz Pociecha
Ekspert ds. ochrony danych.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami specjalizującymi się w obsłudze przedsiębiorców, w tym klientów korporacyjnych. Audytor wiodący ISO/IEC 27001.
Do jego kompetencji należy kompleksowa obsługa klientów w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, w tym m.in.: sporządzenie opinii prawnych i umów, prowadzenie szkoleń oraz przeprowadzanie audytów. Posiada aktualny certyfikat metodyki zarządzania projektami PRINCE2.

Profil uczestników
Jeżeli:
-zostałaś(-łeś) wyznaczona(-ny) do wykonywania obowiązków inspektora ochrony danych w organizacji związanej z wymiarem sprawiedliwości, organami ścigania lub bezpieczeństwem publicznym, takiej jak sąd, prokuratura, Policja, Straż Graniczna, Straż Miejska, Żandarmeria Wojskowa, Służba Więzienna, Inspekcja Transportu Drogowego, przewoźnik lotniczy, podmiot odpowiedzialny za bezpieczeństwo imprez masowych
- chcesz poznać obowiązki przewidziane przez ustawę DODO oraz dowiedzieć się, jak je spełnić i bez trudu pogodzić to ze stosowaniem RODO,
- chcesz pogłębić swoją wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych.

Forma szkolenia
Całodniowe szkolenie. Wykład, dyskusja, indywidualne podejście do problemów każdego uczestnika - konsultacje.

Czas trwania
8 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje:
Certyfikat IOD potwierdzający udział w szkoleniu, wzory dokumentacji DODO pozwalającej wykazać zgodność:
•Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych na gruncie DODO
•Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
•Oświadczenie o zachowaniu danych w poufności
•Protokół zniszczenia informatycznych nośników informacji
•Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych na gruncie DODO
•Porozumienie o współadministrowaniu
•Wykaz kategorii czynności przetwarzania
•Wykaz kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu administratora
•Rejestr wniosków o realizację praw osób, których dane dotyczą na gruncie DODO

Wydrukowany skrypt prezentacji, Poradnik RODO, wydrukowany RODO Nawigator oraz dostęp przez 12 miesięcy do aplikacji ODO Nawigator z trzema szkoleniami e-learningowymi DODO dla pracowników Twojej organizacji.

Zapewniamy całodzienny serwis kawowy oraz dwudaniowy obiad.

Zdobyta wiedza
DZIĘKI WARSZTATOM NAUCZYSZ SIĘ:


• zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości,
• współzależnościach oraz różnicach między ustawą DODO a RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych,
• podmiotach, które są zobowiązane do stosowania ustawy DODO,
• najważniejszych pojęciach pojawiających się w ustawie DODO,
• obowiązkach administratora danych osobowych, w tym o realizacji obowiązku informacyjnego oraz działaniach koniecznych w razie dojścia do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w organizacji,
• inspektorze ochrony danych (IOD), jego statusie i zadaniach,
• prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, w tym o prawie dostępu do danych, ich sprostowania oraz usunięcia,
• zadaniach i roli Prezesa UODO oraz innych organów powołanych do nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych.


Certyfikaty
Certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.