Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych ! Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest firmą doradczo-szkoleniową, specjalizującą się we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania. Przez ponad 20 lat podczas szkoleń zamkniętych...

Więcej informacji

Inspektor/ Audytor Wewnętrzny RODO

Cena

1230,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

14 - 15 sierpień 2019

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Ramowy program szkolenia:
Dzień 1
Ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
Polski system prawa dotyczący ochrony danych osobowych.
System prawa w zakresie ochrony danych osobowych po wejściu w życie zmian.
Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych:
Dane osobowe: co jest, a co nie daną osobową, dane wrażliwe/szczególna kategoria danych.
Przetwarzanie danych.
Profilowanie danych.
Pseudonimizacja i anonimizacja danych.
Zbiór danych: jak wyodrębnić zbiór danych osobowych, omówienie przykładowych zbiorów danych osobowych.
Funkcje i stanowiska:
Administrator danych osobowych (ADO)
Inspektor ochrony danych (DPO/IOD)
Osoba upoważniona do przetwarzania danych
Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
legalności
celowości
adekwatności
merytorycznej poprawności
ograniczenia czasowego
poufności i integralności danych
rozliczalności
przejrzystości
podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych
obowiązek informacyjny
Dzień 2:
Prawa i obowiązki
Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne.
Obowiązki administratorów danych: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.
Analiza ryzyka zgodna z RODO
wprowadzenie do szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
ocena wyników szacowania.
warsztat z analizy ryzyka (wg ISO 29134:2917 Guideliness for privacy impast assessment).
Przekazywanie danych poza EOG
przekazywanie danych do państw trzecich: zasady przekazywania danych
podmiot przetwarzający (procesor): zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora.
sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę,
Wymagania dotyczące polityk i zabezpieczeń.
polityki i zabezpieczenia wynikające z normy ISO 29151:2017 Code of practice of personalny identifiable information protection.
Audytowanie ochrony danych osobowych
Zadania i odpowiedzialność audytorów ochrony danych osobowych.
Elementy przygotowania się do przeprowadzenia audytu ochrony danych osobowych.
Metody prowadzenia audytu i zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO 19011.
Układanie listy pytań oceniających.
Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów ochrony danych osobowych.

Trener

Trenerzy a wieloletnim doświadczeniem i praktycznymi umiejętnościami.

Profil uczestników
Zapraszamy na kolejną edycję warsztatów z ekspertami. Warsztaty dedykowane są wszystkim którzy chcą uzyskać certyfikaty Inspektora RODO i Audytora Wewnętrznego RODO.


Forma szkolenia
szkolenie, warsztaty

Czas trwania
14 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
UWAGA! PROMOCJA WAKACYJNA- 10%
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!


materiały szkoleniowe , catering, obiad ,certyfikaty , e-learningowe "Szkolenie RODO dla pracowników"

DYSPONUJEMY RÓWNIEŻ INNYMI TERMINAMI
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych przepisów i omówienie praktycznych rozwiązań w zakresie przygotowania dokumentacji zgodnej z wymogami wynikającymi z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Certyfikaty
Po szkoleniu uczestnicy otrzymują:
Certyfikat Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Audytora Ochrony Danych Osobowych potwierdzające udział w szkoleniu.