Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum jest firmą doradczo-szkoleniową, specjalizującą się we wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania. Przez ponad 12 lat podczas szkoleń zamkniętych i otwartych przeszkoliliśmy ponad...

Więcej informacji

Inspektor / audytor RODO

Cena

1230,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

10 - 11 kwiecień 2018

Miejsce

Warszawa, woj. mazowieckie

Program szkolenia

Dzień 1
1. Ustawa o ochronie danych osobowych i ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych
a. Polski system prawa dotyczący ochrony danych osobowych.
b. System prawa w zakresie ochrony danych osobowych po wejściu w życie zmian.
2. Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych
a. Dane osobowe: co jest, a co nie daną osobową, dane wrażliwe/szczególna kategoria danych.
b. Przetwarzanie danych.
c. Profilowanie danych.
d. Pseudonimizacja i anonimizacja danych.
e. Zbiór danych: jak wyodrębnić zbiór danych osobowych, omówienie przykładowych zbiorów danych osobowych.
3. Funkcje i stanowiska:
a. Administrator danych osobowych (ADO)
b. Inspektor ochrony danych (DPO/IODO)
c. Osoba upoważniona do przetwarzania danych
4. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:
a. Legalności
b. Celowości
c. Adekwatności
d. Merytorycznej poprawności
e. Ograniczenia czasowego
f. Poufności i integralności danych
g. Rozliczalności
h. Przejrzystości
i. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
j. Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych
k. Obowiązek informacyjny

Dzień 2:
1. Prawa i obowiązki
a. Prawa przysługujące podmiotowi danych: prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do niepodlegania profilowaniu, zasada przejrzystości i inne.
b. Obowiązki administratorów danych: obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych osobowych, obowiązek zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych, wdrożenie mechanizmów „privacy by design” i „privacy by default i inne.

2. Analiza ryzyka zgodna z RODO
a. Wprowadzenie do szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.
b. Ocena wyników szacowania.
c. Warsztat z analizy ryzyka (wg ISO 29134:2917 Guideliness for privacy impast assessment).
3. Powierzenie i przekazywanie
a. Przekazywanie danych do państw trzecich: zasady przekazywania danych.
b. Podmiot przetwarzający (procesor): zakres i treść umowy z procesorem, obowiązki procesora.
c. Sankcje za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia: administracyjne kary pieniężne – warunki ich nakładania i wysokość, odszkodowanie za poniesioną szkodę,
4. Wymagania dotyczące polityk i zabezpieczeń.
a. Polityki i zabezpieczenia wynikające z normy ISO 29151:2017 Code of practice of personalny identifiable information protection
5. Audytowanie ochrony danych osobowych
a. Zadania i odpowiedzialność audytorów ochrony danych osobowych.
b. Elementy przygotowania się do przeprowadzenia audytu ochrony danych osobowych.
c. Metody prowadzenia audytu i zbierania próbek zgodne z PN-EN ISO 19011.
d. Układanie listy pytań oceniających:
e. Opracowanie raportów z przeprowadzonych audytów ochrony danych osobowych.

Trener

konsultant i trener Centrum Doskonalenia Zarządzania Meritum

Profil uczestników
osoby odpowiedzialne za przygotowanie organizacji do spełnienia wymagań RODO

Forma szkolenia
warsztat

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, obiad, catering, certyfikaty

Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych przepisów i omówienie praktycznych rozwiązań w zakresie przygotowania dokumentacji zgodnej z wymogami wynikającymi z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

Certyfikaty
Certyfikat Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Audytora Ochrony Danych Osobowych