Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group

więcej szkoleń organizatora

Od ponad 16 lat z pasją i zaangażowaniem wspieramy przedsiębiorstwa naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich funkcjonowania oraz pracowników w rozwijaniu ich kwalifikacji i budowaniu karier zawodowych. Do zasadniczych...

Więcej informacji

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO /IEC 27001

Cena

971,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

06 - 07 luty 2020

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
2. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami normy ISO/ IEC 27001
- Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań normy ISO/ IEC 27001 oraz zastosowań wytycznych nomy ISO/ IEC 27002
3. Audyt – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
- Cele audytu
- Rodzaje audytów
- Planowanie i przygotowanie audytu
a)kryteria i zakres audytu
b)istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
c)ćwiczenia praktyczne
- Przeprowadzenie audytu – zasady prowadzenia badania na miejscu
a)obiektywne dowody
b)określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
c)ćwiczenia praktyczne
- Dokumentowanie wyników audytu
a)umiejętne formułowanie niezgodności
b)dokumentowanie niezgodności
c)wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
d)podsumowanie wyników audytu – Raport z audytu
e)ćwiczenia praktyczne
- Skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze
a)odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korygujących/ zapobiegawczych będących wynikiem audytu wewnętrznego
b)istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności oraz potencjalnych przyczyn niezgodności
c)definiowanie działań korygujących i/ lub zapobiegawczych
d)ocena skuteczności działań
e)ćwiczenia praktyczne
4. Dyskusja, podsumowanie
5. Egzamin końcowy

Trener

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania w różnego typu organizacjach, a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kandydatów
na Audytorów Wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ukończenie szkolenia
i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego ISO/ IEC 27001.


Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia praktyczne

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
790,00 zł/ os. netto + 23% VAT

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
- Przeprowadzenie egzaminu
- Certyfikaty Auditora Wewnętrznego
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
- Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
- Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
- W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Zdobyta wiedza
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia audytów
oraz przygotowanie przyszłych audytorów wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia audytów w przedsiębiorstwie. Zapewnienie niezbędnych kompetencji do realizowania przez organizację audytów wewnętrznych w celu samooceny zgodności z wymaganiami
i skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO 27001

Certyfikaty
Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji i kwalifikacji (otrzymują je osoby, które zdadzą egzamin). Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.