Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group

więcej szkoleń organizatora

Od ponad 16 lat z pasją i zaangażowaniem wspieramy przedsiębiorstwa naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich funkcjonowania oraz pracowników w rozwijaniu ich kwalifikacji i budowaniu karier zawodowych. Do zasadniczych...

Więcej informacji

Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/ IEC 27001

Cena

971,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

06 - 07 listopad 2019

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z wymaganiami normy ISO/ IEC 27001
a) Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań normy ISO/ IEC 27001 oraz zastosowań wytycznych nomy ISO/ IEC 27002

3. Audyt – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
a) Cele audytu
b) Rodzaje audytów
c) Planowanie i przygotowanie audytu
- kryteria i zakres audytu
- istotne aspekty przy tworzeniu
listy pytań kontrolnych
- ćwiczenia praktyczne
d) Przeprowadzenie audytu – zasady prowadzenia badania na miejscu
- obiektywne dowody
- określanie niezgodności oraz
umiejętność ich wykazywania
- ćwiczenia praktyczne
e) Dokumentowanie wyników audytu
- umiejętne formułowanie
niezgodności
- dokumentowanie niezgodności
- wskazanie i dokumentowanie
spostrzeżeń oraz potencjałów do
doskonalenia
- podsumowanie wyników audytu –
Raport z audytu
- ćwiczenia praktyczne
f) Skuteczne działania korygujące i zapobiegawcze
- odpowiedzialności związane z
uruchamianiem działań
korygujących/ zapobiegawczych
będących wynikiem audytu
wewnętrznego
- istota precyzyjnego określania
przyczyn niezgodności oraz
potencjalnych przyczyn
niezgodności
- definiowanie działań
korygujących i/ lub
zapobiegawczych
- ocena skuteczności działań
- ćwiczenia praktyczne

4. Dyskusja, podsumowanie

5. Egzamin końcowy

Trener

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania w różnego typu organizacjach, a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kandydatów
na Audytorów Wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Ukończenie szkolenia
i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego ISO/ IEC 27001.

Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia praktyczne

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
790,00 zł/ os. netto + 23% VAT
(971,70 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
1. Przeprowadzenie egzaminu
2. Certyfikaty Auditora Wewnętrznego
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
3. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
4. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
5. W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Zdobyta wiedza
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia audytów
oraz przygotowanie przyszłych audytorów wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia audytów w przedsiębiorstwie. Zapewnienie niezbędnych kompetencji do realizowania przez organizację audytów wewnętrznych w celu samooceny zgodności z wymaganiami
i skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z ISO 27001


Certyfikaty
Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji i kwalifikacji (otrzymują je osoby, które zdadzą egzamin). Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.