BSI Group Polska Sp. z o.o.

więcej szkoleń organizatora

BSI to jedna z najstarszych jednostek certyfikujących ISO, członek-współzałożyciel Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. BSI współpracuje z z klientami w 182 krajach na całym świecie. W Polsce BSI szkoli ponad 3500...

Więcej informacji

Auditor Wiodący Systemów Zarządzania BHP wg BS ISO 45001:2018

Cena

5030,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

27 - 31 maj 2019

Miejsce

Poznań, woj. wielkopolskie

Program szkolenia

Szkolenie pozwoli mi poznać i zrozumieć:
wymagania nowej normy ISO 45001 i porównanie z OHSAS 18001
zakres odpowiedzialności, kwalifikacje, profil osobowościowy, wiedza
i umiejętności auditora wiodącego
krajowe i międzynarodowe wymagania prawne i inne,
zarządzanie ryzykiem
ocenę ryzyka – zasady i podejście
prowadzenie auditu: planowanie, wykonanie, opracowanie wyników, przedstawienie niezgodności
działania poauditowe

Profil uczestników
Szkolenie jest skierowane do kandydatów na Auditorów Wiodących BHP, a także do osób wdrażających i nadzorujących BHP, chcących rozszerzyć i doskonalić swoją wiedzę i umiejętności auditorskie.
Oczekuje się, że uczestnicy będą dysponować następującą wiedzą:

Systemy zarządzania

Cykl „planuj, wykonaj, sprawdź, działaj” (PDCA)
Kluczowe elementy systemu zarządzania i wzajemne powiązania między odpowiedzialnością kadry zarządzającej wyższego szczebla, polityką, celami, planowaniem, wdrażaniem, działaniami, przeglądem i ciągłym doskonaleniem
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Koncepcje zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przez identyfikację zagrożeń, ocenę ryzyka oraz kontrolę ryzyka, a także zgodność z wymogami prawnymi i innymi wymogami
Związek między zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy a zapewnieniem bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy, zapobieganiem urazów związanych z pracą i stanem zdrowia oraz proaktywną poprawą wyników w zakresie bezpieczeństwa i higieny
Typowe przykłady stosownych krajowych i lokalnych przepisów i wymogów dotyczących BHP
ISO 45001

Wiedza na temat wymogów ISO 45001 oraz powszechnie używanych terminów i definicji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnych z ISO 45001, którą można zdobyć dzięki ukończeniu naszego szkolenia dotyczącego Wymogów ISO 45001, lub równoważnego szkolenia.

Forma szkolenia
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów z elementami warsztatów oraz ćwiczeń

Czas trwania
40 godzin (5 dni)

W cenę wliczono
materiały szkoleniowe, certyfikat, wyżywienie, zakwaterowanie od godziny 17:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie szkolenia

Zdobyta wiedza
Jak skorzystam?
przygotowanie do fachowego prowadzenia auditów systemów zarządzania BHP: badania skuteczności systemu, poprawy efektywności zarządzania ryzykiem, identyfikacji potencjalnych zagrożeń – źródeł wypadków i strat,
wpływ na wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe,
inspiracja do kreowania i implementowania rozwiązań wpływających na wzrost „kultury pracy”: poprawa jakości i wydajności w przyjaznym środowisku zawodowym.

Certyfikaty
Uczestnik szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia kursu na Auditora Wiodącego Systemów Zarządzania BHP