Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group

więcej szkoleń organizatora

Od ponad 16 lat z pasją i zaangażowaniem wspieramy przedsiębiorstwa naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich funkcjonowania oraz pracowników w rozwijaniu ich kwalifikacji i budowaniu karier zawodowych. Do zasadniczych...

Więcej informacji

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001

Cena

848,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

05 - 06 listopad 2020

Miejsce

wideokonferencja, woj.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
2. Omówienie systemu zarządzania środowiskowego
- Struktura normy ISO 14001
- Definicje
- Podejście procesowe i podejście odnoszące się do ryzyka i szans
- Dokumentacja systemu zarządzania środowiskowego
- Planowanie, monitorowanie i doskonalenie systemu
- Ćwiczenia praktyczne

3. Ustawodawstwo dotyczące ochrony środowiska w Polsce i Unii Europejskiej

4. Audity – informacje ogólne
- Cele auditu
- Rodzaje auditów

5. Planowanie i przygotowanie auditu
- Kryteria i zakres auditu
- Dobór zespołu auditorów
uwzględnienie w ramach auditów podejścia procesowego i podejścia odnoszącego się do ryzyka i szans
- Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
- Ćwiczenia praktyczne

6. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu
- Techniki audytowania
- Obiektywne dowody
- Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
- Ćwiczenia praktyczne

7. Dokumentowanie wyników auditu
- Umiejętne formułowanie niezgodności
- Dokumentowanie niezgodności
- Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
- Podsumowanie wyników auditu - Raport z auditu
- Ćwiczenia praktyczne

8. Skuteczne działania poauditowe
- Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących
- Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności
- Definiowanie działań korygujących
- Ocena skuteczności działań
- Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia
- Ćwiczenia praktyczne

9. Dyskusja, podsumowanie
10. Egzamin końcowy

Trener

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania w różnego typu organizacjach, a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kandydatów
na Auditorów Wewnętrznych, a także do wszystkich
osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemów zarządzania środowiskowego. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego ISO 14001.

Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia praktyczne

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Zgłoszenia 14 dni przed szkoleniem:
600,00 zł/os. netto (738,00 zł/os. brutto)
Zgłoszenie w późniejszym terminie:
690,00 zł/ os. netto (848,70 zł/ os. brutto)

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
1. Przeprowadzenie egzaminu
2. Certyfikaty Auditora Wewnętrznego
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
3. Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
4. Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Wymagany sprzęt i narzędzia:
– dostęp do internetu
– przeglądarka internetowa
– słuchawki i mikrofon (lub zestaw)


Zdobyta wiedza
Przygotowanie do planowania, prowadzenia i dokumentowania skutecznych auditów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 w organizacji. Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do przeprowadzania auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwie.

Certyfikaty
Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji i kwalifikacji (otrzymują je osoby, które zdadzą egzamin). Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.