Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group

więcej szkoleń organizatora

Od ponad 16 lat z pasją i zaangażowaniem wspieramy przedsiębiorstwa naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich funkcjonowania oraz pracowników w rozwijaniu ich kwalifikacji i budowaniu karier zawodowych. Do zasadniczych...

Więcej informacji

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Ciągłością Działania ISO 22301 (on-line)

Cena

971,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

26 - 27 październik 2020

Miejsce

wideokonferencja, woj.

Program szkolenia

1.Wprowadzenie

2.System Zarządzania Ciągłością Działania zgodny z wymaganiami normy ISO 22301
• Elementy Systemu Zarządzania Ciągłością Działania według normy ISO 22301
• Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań normy ISO 22301

3.Audit – narzędzie do weryfikacji zgodności i skuteczności Systemu Zarządzania Ciągłością Działania
• Cele auditu
• Rodzaje auditów

4.Planowanie i przygotowanie auditu
• Kryteria i zakres auditu
• Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
• Ćwiczenia praktyczne

5.Przeprowadzenie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu
• Komunikacja auditor – audytowany
• Zbieranie obiektywnych dowodów
• Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
• Ćwiczenia praktyczne

6.Dokumentowanie wyników auditu
• Umiejętne formułowanie niezgodności
• Dokumentowanie niezgodności
• Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
• Podsumowanie wyników auditu – Raport z auditu
• Ćwiczenia praktyczne

7. Skuteczne działania poauditowe
• Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących
• Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności
• Definiowanie działań korygujących
• Ocena skuteczności działań
• Ćwiczenia praktyczne

8.Dyskusja, podsumowanie

9.Egzamin końcowy

Trener

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania w różnego typu organizacjach, a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.

Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do kandydatów
na Auditorów Wewnętrznych, a także do wszystkich
osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych, pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny Systemów Zarządzania Ciągłością Działania. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego ISO 22301.

Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia praktyczne

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
Zgłoszenia 14 dni przed szkoleniem:
700,00 zł/os. netto (861,00 zł/os. brutto)
Zgłoszenie w późniejszym terminie:
790,00 zł/ os. netto (971,70 zł/ os. brutto)

Wymagany sprzęt i narzędzia:
– dostęp do internetu
– przeglądarka internetowa
– słuchawki i mikrofon (lub zestaw)

Cena szkolenia zawiera:
– Przeprowadzenie egzaminu
– Certyfikat Auditora Wewnętrznego języku polskim i angielskim (w przypadku pozytywnie zaliczonego egzaminu)
– Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
– Materiały szkoleniowe oraz informacyjne

Zdobyta wiedza
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów. Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów
w przedsiębiorstwie. Pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania, realizacji i dokumentowania wyników auditów wewnętrznych ISO 22301

Certyfikaty
Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji i kwalifikacji (otrzymują je osoby, które zdadzą egzamin). Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.