Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group

więcej szkoleń organizatora

Od ponad 16 lat z pasją i zaangażowaniem wspieramy przedsiębiorstwa naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich funkcjonowania oraz pracowników w rozwijaniu ich kwalifikacji i budowaniu karier zawodowych. Do zasadniczych...

Więcej informacji

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP zgodnego z ISO 45001

Cena

971,70 PLN (brutto)

Termin szkolenia

30 - 31 marzec 2020

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

1. Wprowadzenie
2. System Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami normy ISO 45001
- Elementy Systemu Zarządzania BHP według normy ISO 45001
- Ćwiczenia z interpretacji oraz analizy wymagań normy ISO 45001
3. Audity – informacje ogólne
- Cele auditu
- Rodzaje auditów
4. Planowanie i przygotowanie auditu
- Kryteria i zakres auditu
- Dobór zespołu auditorów
- Podejście procesowe do auditów wewnętrznych
- Istotne aspekty przy tworzeniu listy pytań kontrolnych
- Ćwiczenia praktyczne
5. Przeprowadzanie auditu – zasady prowadzenia badania na miejscu
- Techniki audytowania
- Obiektywne dowody
- Określanie niezgodności oraz umiejętność ich wykazywania
- Ćwiczenia praktyczne
6. Dokumentowanie wyników auditu
- Umiejętne formułowanie niezgodności
- Dokumentowanie niezgodności
- Wskazanie i dokumentowanie spostrzeżeń oraz potencjałów do doskonalenia
- Podsumowanie wyników auditu – raport z auditu
- Ćwiczenia praktyczne
7. Skuteczne działania poauditowe
- Odpowiedzialności związane z uruchamianiem działań korekcyjnych i korygujących
- Istota precyzyjnego określania przyczyn niezgodności
- Definiowanie działań korygujących
- Ocena skuteczności działań
- Działania poauditowe względem spostrzeżeń i potencjałów do doskonalenia
- Ćwiczenia praktyczne
8. Dyskusja, podsumowanie
9. Egzamin końcowy

Trener

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania w różnego typu organizacjach, a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących

Profil uczestników
Szkolenie przeznaczone jest dla kandydatów na Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodnego z normą ISO 45001, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem perspektywicznych kwalifikacji zawodowych. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego ISO 45001.


Forma szkolenia
wykłady+ćwiczenia praktyczne

Czas trwania
16 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
790,00 zł/ os. netto + 23% VAT

CENA SZKOLENIA ZAWIERA:
- Przeprowadzenie egzaminu
- Certyfikaty Auditora Wewnętrznego
w języku polskim i angielskim (otrzymają je osoby, które zdadzą egzamin)
- Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
- Materiały szkoleniowe oraz informacyjne
- W cenę szkolenia wliczony jest poczęstunek i obiady

Cena nie obejmuje kosztów dojazdu
oraz zakwaterowania

Zdobyta wiedza
Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych systemu zarządzania BHP zgodnego z ISO 45001. Przygotowanie przyszłych Auditorów Wewnętrznych do efektywnego przeprowadzenia auditów w przedsiębiorstwie.
Uzyskanie kompetencji niezbędnych do samodzielnego przeprowadzania auditów wewnętrznych w celu oceny zgodności z wymaganiami i skuteczności systemu zarządzania BHP

Certyfikaty
Wydajemy imienne, znakowane pieczęcią i indywidualnym numerem certyfikaty w języku polskim i angielskim, potwierdzające zdobycie odpowiednich kompetencji i kwalifikacji (otrzymują je osoby, które zdadzą egzamin). Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.