Baza szkoleń

Baza szkoleń

1037 wszystkich szkoleń w bazie
Dodaj szkolenie

Liczba znalezionych szkoleń - 74

heart Lean Leadership
[{"pm":"","po":"Lean Manufacturing jest zapocz\u0105tkowanym w Japonii systemem zarz\u0105dzania przedsi\u0119biorstwem, nastawionym na likwidacj\u0119 marnotrawstwa ze wszystkich wyst\u0119puj\u0105cych w nim proces\u00f3w. Zaimplementowany w firmie...
Szkolenia otwarte
inne
star
04-10-2023
icon 1 dzień
icon 1464 zł
Dowiedz się więcej
heart Zarządzanie projektami według standardu PMI PMBok
Moduł ``: Metodyka PMBok (Project Management Body of Knowledge) ma zwoje źródła w projektach komercyjnych i stosowana jest zarówno w dużych jak i małych projektach. PMBok nie określa samych standardów, lecz metody ich tworzenia. W związku z tym, każd...
Szkolenia otwarte
Metody statystyczne
Statystyka
inne
star
05-10-2023
icon 2 dni
icon 2079 zł
Dowiedz się więcej
heart FMEA konstrukcji i procesu dFMEA i pFMEA
[{"pm":"","po":"FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), czyli analiza przyczyn i skutk\u00f3w potencjalnych wad, polega na analitycznym ustalaniu zwi\u0105zk\u00f3w przyczynowo-skutkowych powstawania potencjalnych wad produktu oraz uwzgl\u0119dnien...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
FMEA
star
05-10-2023
icon 2 dni
icon 2448 zł
Dowiedz się więcej
heart Skuteczne zarządzanie reklamacjami w procesach produkcyjnych
[{"pm":"","po":"Reklamacje, kt\u00f3re sk\u0142adane s\u0105 przez klient\u00f3w, to jedna z najskuteczniejszych form pozyskiwania informacji, na temat jako\u015bci produkt\u00f3w oraz \u015bwiadczonych us\u0142ug. To bezpo\u015bredni spos\u00f3b zak...
Szkolenia otwarte
inne
star
05-10-2023
icon 2 dni
icon 1956 zł
Dowiedz się więcej
heart PPAP, APQP ONLINE
[{"pm":"","po":"PPAP jest procesem zatwierdzania cz\u0119\u015bci do produkcji. Jego celem jest zapewnienie zgodno\u015bci ze specyfikacj\u0105 klienta oraz ustalenie, czy proces jest zdolny, aby produkowa\u0107 spe\u0142niaj\u0105c wymagania jako\u0...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
PPAP, APQP
star
05-10-2023
icon 2 dni
icon 1956 zł
Dowiedz się więcej
heart Lider Lean Manufacturing
[{"pm":"","po":"Uczestnicy szkolenia poznaj\u0105 metodologi\u0119 i narz\u0119dzia Lean Manufacturing oraz Kaizen. Ucz\u0105 si\u0119 usprawnia\u0107 procesy: identyfikowa\u0107 straty (muda), organizowa\u0107 stanowiska pracy, planowa\u0107 produkc...
Szkolenia otwarte
Lean
inne
star
09-10-2023
icon 2 dni
icon 2079 zł
Dowiedz się więcej
heart WCM - World Class Manufacturing
[{"pm":"","po":"1. Wprowadzenie do WCM 2. Bazowe koncepcji World Class Manufacturing: 3. Model, cele WCM, filary techniczne i zarz\u0105dcze 4. Kryteria ustalania cel\u00f3w zgodnie z metodologi\u0105 WCM 5. Kluczowe wska\u017aniki efektywno\u015bci ...
Szkolenia otwarte
Lean
star
11-10-2023
icon 1 dzień
icon 2448 zł
Dowiedz się więcej
heart SPC + MSA - z Excelem
[{"pm":"","po":"Statystyczne sterowanie procesem (SPC) jest jednym z najstarszych, najbardziej popularnych i najcz\u0119\u015bciej stosowanych narz\u0119dzi statystycznych w zarzadzaniu jako\u015bci\u0105. MSA (Measurement System Analysis), czyli a...
Szkolenia otwarte
Metody statystyczne
Statystyka
inne
star
11-10-2023
icon 3 dni
icon 3555 zł
Dowiedz się więcej
heart SPC - statystyczne sterowanie procesem - z Excelem
[{"pm":"","po":"Statystyczne sterowanie procesem (SPC) jest jednym z najstarszych, najbardziej popularnych i najcz\u0119\u015bciej stosowanych narz\u0119dzi statystycznych w zarzadzaniu jako\u015bci\u0105. SPC odpowiada na kluczowe pytania, dotycz\u0...
Szkolenia otwarte
Metody statystyczne
Statystyka
inne
star
11-10-2023
icon 2 dni
icon 2325 zł
Dowiedz się więcej
heart Kontroler jakości
[{"pm":"","po":"Celem szkolenia jest pozyskanie wiedzy i umiej\u0119tno\u015bci praktycznych w zakresie jako\u015bci i jej kontroli w czterech g\u0142\u00f3wnych obszarach: poj\u0119cia jako\u015bci, kontroli jako\u015bci i jej roli oraz wa\u017cno\...
Szkolenia otwarte
Koszty jakości
inne
star
12-10-2023
icon 2 dni
icon 1833 zł
Dowiedz się więcej
heart Power BI – analiza i wizualizacja danych ONLINE
[{"pm":"","po":"Power BI jest idealnym rozwi\u0105zaniem, kt\u00f3re u\u0142atwia zarz\u0105dzanie us\u0142ug\u0105, import danych, ich przetwarzanie czy tworzenie du\u017cej ilo\u015bci raport\u00f3w. Power BI umo\u017cliwia automatyczne pobieranie ...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
Metody statystyczne
Statystyka
star
12-10-2023
icon 2 dni
icon 1710 zł
Dowiedz się więcej
heart MSA - Analiza systemów pomiarowych - z Excelem
[{"pm":"","po":"MSA (Measurement System Analysis), czyli analiza system\u00f3w pomiarowych, pozwala oceni\u0107 zdolno\u015b\u0107 systemu pomiarowego do wykonania okre\u015blonego zadania pomiarowego i zapewni\u0107 zgodno\u015b\u0107 wykonywanych p...
Szkolenia otwarte
inne
star
13-10-2023
icon 1 dzień
icon 1587 zł
Dowiedz się więcej
heart Bazy danych Oracle PL/SQL ONLINE
[{"pm":"","po":"Wed\u0142ug raportu firmy Garnter Oracle jest \u015bwiatowym potentatem w zakresie produkcji baz danych (posiada on niemal po\u0142ow\u0119 udzia\u0142\u00f3w na globalnym rynku baz danych). Oracle Database to obowi\u0105zuj\u0105ca n...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
Metody statystyczne
Statystyka
star
16-10-2023
icon 2 dni
icon 1952 zł
Dowiedz się więcej
heart Lean Logistic ONLINE
[{"pm":"","po":"Lean Logistic to zarz\u0105dzanie w obszarach logistycznych, maj\u0105ce na celu eliminacj\u0119 marnotrawstwa z proces\u00f3w logistycznych przedsi\u0119biorstwa. Szczeg\u00f3\u0142y poznasz na stronie: Lynsky Solutions"}]
Szkolenia otwarte
Lean
inne
star
16-10-2023
icon 2 dni
icon 1833 zł
Dowiedz się więcej
heart SIX SIGMA BLACK BELT
Moduł ``: Informacje na temat programu, a także szczegóły dotyczące poszczególnych modułów szkolenia znajdziesz na naszej stronie internetowej Lynsky Solutions.
Szkolenia otwarte
Six Sigma
star
16-10-2023
icon 10 dni
icon 10812 zł
Dowiedz się więcej
heart Lean Six Sigma Black Belt
[{"pm":"","po":"Szkolenie sk\u0142ada si\u0119 z 5 modu\u0142\u00f3w: I-IV Modu\u0142 Six Sigma - poziom Black Belt V Modu\u0142 Lean Six Sigma Six Sigma Bkack Belt: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnik\u00f3w z istot\u0105, poj\u0119ciami Six...
Szkolenia otwarte
Lean
Six Sigma
star
16-10-2023
icon 11 dni
icon 12029 zł
Dowiedz się więcej
heart SIX SIGMA GREEN BELT
Moduł ``: Informacje na temat programu szkolenia i jego poszczególnych modułów znajdziesz na naszej stronie internetowej Lynsky Solutions.
Szkolenia otwarte
Six Sigma
star
16-10-2023
icon 6 dni
icon 6015 zł
Dowiedz się więcej
heart Metoda Global 8D ONLINE
[{"pm":"","po":"Metoda 8D jest metod\u0105 rozwi\u0105zywania problem\u00f3w, opart\u0105 na o\u015bmiu krokach Szczeg\u00f3\u0142y poznasz na stronie: Lynsky Solutions"}]
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
inne
star
18-10-2023
icon 1 dzień
icon 1341 zł
Dowiedz się więcej
heart Power Automate ONLINE
[{"pm":"","po":"Microsoft Power Automate (do 2019 roku znany jako Microsoft Flow) to produkt s\u0142u\u017c\u0105cy do automatyzacji zada\u0144 cyklicznych. Jego u\u017cytkownicy tworz\u0105 system automatyzuj\u0105cy czasoch\u0142onne zadania i proc...
Szkolenia otwarte
#zostańwdomu
Statystyka
star
19-10-2023
icon 2 dni
icon 1833 zł
Dowiedz się więcej
heart Warsztaty doskonalące Audytorów Wewnętrznych ISO 9001
[{"pm":"","po":"Audytor wewn\u0119trzny przeprowadza w przedsi\u0119biorstwie audyty wdro\u017conych system\u00f3w. Okre\u015bla, czy systemy te s\u0105 zgodne z wymaganiami normy, skutecznie wdro\u017cone i utrzymywane. Podczas audytu, audytor zbier...
Szkolenia otwarte
Statystyka
inne
star
19-10-2023
icon 1 dzień
icon 1095 zł
Dowiedz się więcej
Dodaj szkolenie

Polecane szkolenia

Left
Right