Studia podyplomowe - Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiemCiągłe doskonalenie swoich umiejętności, rozwój kompetencji i zdobywanie nowych wiadomości, to dziś rzecz niezbędna w niemal każdym zawodzie. Szczególnie dobrze powinni to rozumieć jakościowcy, którym bardzo bliska jest idea ciągłego doskonalenia.
Doskonałą okazją do rozwoju jest skorzystanie z oferty studiów podyplomowych.
Poniżej prezentujemy szczegółowe informacje dotyczące studiów Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

 

Cele i charakterystyka studiów

Zadaniem studiów podyplomowych jest:

a) pogłębienie wiedzy z zakresu:

 • koncepcji, zasad, międzynarodowych i krajowych standardów, metod i technik doskonalenia działania zarówno na szczeblu całej organizacji, jak i na konkretnym stanowisku pracy, zwłaszcza w odniesieniu do zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzania ryzkiem i ciągłością działania w organizacji oraz jej zintegrowanej odpowiedzialności (ekonomiczno- finansowej, prawnej, środowiskowej, społecznej i etycznej);
 • praktycznych i teoretycznych aspektów komplementarnych metod zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i zarządzania ryzykiem odnoszących się w szczególności do: oceny systemów zarządzania i modeli doskonalenia organizacji, kreowania relacji z klientami, monitorowania zadowolenia klientów, mapowania ryzyka oraz technik zarządczych wykorzystywanych w pełnieniu roli menadżera sformalizowanych systemów zarządzania (jak na przykład Six Sigma, Balanced Score Card itp.)

b) doskonalenie umiejętności:

 • diagnozowania, z wykorzystaniem różnych metod i technik, problemów organizacji, identyfikowania głównych determinant jej doskonalenia, formułowania i realizowania projektów doskonalenia organizacji z wykorzystaniem szerokiego wachlarza narzędzi z zakresu zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem informacji i bhp oraz zarządzania ryzykiem,
 • szacowania ryzyka i biegłości w podejmowaniu decyzji w sytuacjach podwyższonego ryzyka oraz działań korygujących, zapobiegawczych i korekcyjnych,
 • projektowanie, utrzymywanie i doskonalenie sformalizowanych systemów zarządzania,
 • prowadzenia badan satysfakcji klientów, zarządzania projektami,
 • postępowania w sytuacjach kryzysowych.

c) kształtowanie takich postaw, jak:

 • kreatywność, samodzielność i konsekwencja w działaniu,
 • efektywna organizacja pracy i współpraca z zespole,
 • dbałość o profesjonalną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną,
 • rozpoznawanie i ocenianie podstaw etycznych metod zarządzania stosowanych w organizacji,
 • potrzeba ustawicznego poszerzania horyzontów w odniesieniu do różnych obszarów działania organizacji.

 

Adresaci

Osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy na temat zarządzania jakością, środowiskiem oraz ryzykiem lub zatrudnione w organizacjach (przedsiębiorstwach i urzędach administracji publicznej), lub prowadzące własną działalność gospodarczą zajmujących się wdrażaniem i doskonaleniem sformalizowanych systemów zarządzania

 

Czas trwania i liczba godzin

Studia podyplomowe trwają dwa semestry. Łączna liczba godzin dydaktycznych wynosi 216.

 

Program studiów

Lp.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

1.

Analiza ryzyka jako podstawa podejmowania decyzji menedżerskich

8

2.

Dobre praktyki w zakresie systemów zarządzania

8

3.

Metody statystyczne w zarządzaniu jakością

8

4.

Six Sigma

8

5.

Samoocena organizacji

8

6.

Lean Management

4

7.

Postępowanie z trudnym klientem

4

8.

Zarządzanie rozwojem organizacji

4

9.

Sformalizowane systemy zarządzania

4

10.

Techniki rozwiązywania problemów

8

11.

Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem - case study

8

12.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

8

13.

Zintegrowana odpowiedzialność organizacji

4

14.

Zarządzanie jakością życia i zrównoważonym rozwojem

4

15.

Współczesne koncepcje i metody zarządzania

8

16.

Sformalizowane systemy zarządzania

4

17.

Zapewnienie bezpieczeństwem informacji

8

18.

Zapewnienie ciągłości działania organizacji

8

19.

Pomiar i raportowanie osiągnięć środowiskowych

8

20.

Kształtowanie pozytywnych relacji z klientami

8

21.

Postępowanie z reklamacjami w organizacji

8

22.

Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

8

23.

Pomiar skuteczności i efektywności działań

8

24.

Przygotowanie i prowadzenie badań potrzeb oraz satysfakcji klientów

8

25.

Kierowanie pracami małego zespołu

8

26.

Kreowanie nowoczesnego wizerunku organizacji

8

27.

Ryzyko środowiskowe

8

28.

Sposoby postępowania w sytuacjach konfliktowych

8

29.

Logistyczna obsługa klientów

8

30.

Podatki i opłaty ekologiczne

4

31.

Seminarium dyplomowe

8

RAZEM

216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki i sposób zaliczenia studiów

Uczestnicy studiów podyplomowych zobowiązani są do systematycznego uczęszczania na wszystkie zajęcia oraz do przygotowania się do zajęć, zgodnie ze wskazówkami prowadzącego zajęcia. Dopuszcza się nieobecność uczestnika studiów podyplomowych w ilości nie większej niż 20 % wszystkich zaplanowanych dni, w których odbywają się zajęcia.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i uzyskania dyplomu jest:

a) otrzymanie pozytywnych zaliczeń ze wszystkich przedmiotów,

b) złożenie pracy końcowej poświęconej rozwiązaniu problemu wchodzącego w zakres tematyki studiów podyplomowych; temat pracy jest uzgodniony z prowadzącym seminarium dyplomowe i może dotyczyć także konkretnego problemu z zakładu pracy słuchacza,

c) uzyskania pozytywnej oceny na egzaminie końcowym (prezentacja i obrona rozwiązania problemu oraz ogólna znajomość tematyki studiów podyplomowych).

 

Organizacja studiów

Nabór kandydatów/tek do udziału w studiach podyplomowych prowadzi sekretariat studiów podyplomowych przy Katedrze Zarządzania Jakością i Środowiskiem na Wydziale Gospodarki regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Studia podyplomowe prowadzone są w systemie niestacjonarnym podzielone na dwudniowe sesje (sobota, niedziela).Studia trwają od października 2011 do czerwca 2012.

Każdy z uczestników studiów podyplomowych otrzyma powitalny pakiet materiałów.

Wysoki poziom merytoryczny studiów podyplomowych możliwy jest również dzięki współpracy z międzynarodową firmą certyfikującą Det Norske Veritas Polska Sp. z o.o., której przedstawiciel prowadzi zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych.

 

Kadra dydaktyczna

Lp

Imię i nazwisko członka zespołu

1.

Mgr Sławomir Indeka (Det Norske Veritas Polska Sp. z o.o.)

2.

Dr inż. Tomasz Greber (Politechnika Wrocławska)

3.

Mgr Dorota Bobik (Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o.)

4.

Praktycy

5.

Prof. Tadeusz Borys (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki regionalnej i Turystyki, Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem)

6.

Prof. M. Morawski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki regionalnej i Turystyki, Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie)

7.

Dr Piotr Rogala (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki regionalnej i Turystyki, Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem)

8.

Dr Tomasz Brzozowski (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki regionalnej i Turystyki, Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem)

9.

Dr Maja Jedlińska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki regionalnej i Turystyki, Marketingu i Zarządzania Gospodarską Turystyczną)

10.

Dr Paweł Skowron (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki regionalnej i Turystyki, Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem)

11.

Dr Bartłomiej Jefmański (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki regionalnej i Turystyki, Katedra Ekonometrii i Informatyki)

12.

Dr Agnieszka Sokołowska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki regionalnej i Turystyki, Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie)

13.

Dr Sabina Zaremba-Warnke (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki regionalnej i Turystyki, Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem)

14.

Dr Agnieszka Panasiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki regionalnej i Turystyki, Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem)

15.

Dr Anetta Zielińska (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki regionalnej i Turystyki, Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem)

16.

Dr Anna Baraniecka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki regionalnej i Turystyki, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki)

17.

Dr Bartosz Bartniczak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Gospodarki regionalnej i Turystyki, Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kierownictwo i opieka naukowa

1) Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Tadeusz Borys, Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem, Tel. 75 73 38 257 e-mail Ewa.Starczewska@ue.wroc.pl

2) Kierownik: Dr Piotr Rogala, Katedra Zarządzania Jakością i Środowiskiem, Tel. 75 73 38 257 e-mail studia_zjsr@interia.pl

 

Cena

Opłata za studia podyplomowe wynosi 1900,00 zł.

Opłatę za studia można należy uiścić jednorazowo z góry w terminie do 14.10.2011 r.

Uczestnicy studiów podyplomowych mogą dokonywać również uiszczenia opłaty za studia w dwóch ratach, przy czym pierwszą ratę w kwocie 1000,00 zł należy wnieść w terminie do 14.10.2011 r., drugą ratę w kwocie 900,00 zł w terminie do 20.01.2012 r.

 

Kontakt i zapisy

Nabór kandydatów/tek do udziału w studiach podyplomowych prowadzi pani mgr Ewa Starczewska (pracownik sekretariatu Katedry Zarządzania Jakością i Środowiskiem).

Kandydaci/tki na studia podyplomowe składają dokumenty zgłoszeniowe:

 • osobiście w Sekretariacie:

Sekretariat studiów podyplomowych

przy Katedrze Zarządzania Jakością i Środowiskiem

ul. Kochanowskiego 8 w Jeleniej Górze.

budynek H, pokój 25 II piętro

w godzinach od 8:30 do 13:30

tel. 75 75 38 257

adres e-mail: studia_zjsr@interia.pl

lub

 • listownie pod adresem:

Sekretariat Studiów Podyplomowych

„Zarządzanie jakością, środowiskiem i ryzykiem”

EWA STARCZEWSKA

ul. Nowowiejska 3,

58-500 Jelenia Góra

 

Terminy

Osoby ubiegające się o udział w studiach podyplomowych zobowiązane są do złożenia w sekretariacie studiów podyplomowych dokumentów zgłoszeniowych (w sekretariacie studiów podyplomowych w terminie od 13.06.2011 do 15.09.2011 r.

Do dnia 30.09 2011 r. wszystkie osoby ubiegające się o udział w studiach podyplomowych zostaną poinformowani pisemnie o wynikach rekrutacji.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 29-30.10.2011 r.

Wymagane dokumenty

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe,
 • formularz zgłoszeniowy.
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizowanego projektu,
 • dwa zdjęcia w formacie legitymacyjnym,
 • odpis dyplomu potwierdzający wymagane wykształcenie,
 • kserokopia dowodu osobistego kandydata/tki.

 

Dodatkowe informacje / dodatkowe wymagania

Możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień (auditor wewnętrzny systemu zarządzania jakością, auditor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego oraz auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy) potwierdzonych certyfikatem wydanym przez firmę Det Norske Veritas. Opłata za egzamin potwierdzający ww. uprawnienia uzależniona jest od liczby zainteresowanych.

12reasons

Zapisz się, by otrzymać DARMOWY e-mailowy raport